Follow

Show

รายการทรัพยากรสารสนเทศ > CD/ VCD/ DVD

ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ผู้จัดทำ
เลขเรียก
เลขผู้แต่ง
ปีที่จัดพิมพ์
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี Man-T 063
สปน483ค
2552
สปน483ค
2552
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในภาคการผลิตและการบริการ (รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานหลัก) Sustainable Production Driven Strategy For Resouces Utilization Efficiency Enhancement in Production and Service Sectors สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโดย บริษัท เทสโก้ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโดย บริษัท เทสโก้ จำกัด Res-T 082 NC
สศช691ค
2552 ล.2
สศช691ค
2552 ล.2
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กรณีไทย-รัสเซีย ไทย-ชิลี และไทย-แอฟริกาใต้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทำโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทำโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Res-T 085 NC
สสว146ร
2552
สสว146ร
2552
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 1) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย Res-T 086 NC
สศอ854ร
2553 ล.2
สศอ854ร
2553 ล.2
President One Who Are You? สายทางความสำเร็จแห่งชีวิต สาคร มงคล, บรรณาธิการ มีเดีย พัลซ์ Text-T 658.409 NC
พ947
2552
พ947
2552
รายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Anl-T 020
วช121ร
2557
วช121ร
2557
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ ๓) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม " Res-T 001
สศอ854ร
2555
สศอ854ร
2555
๑ ทศวรรษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๑๒๑ ปี อุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ Text-T 622
กพร816ห
2555
กพร816ห
2555
Thai National Shippers' Council Directory 2012-2013 Thai National Shippers' Council Thai National Shippers' Council Dir-E 001
TNSC364T
2012
TNSC364T
2012
Yeosu International Exposition 2012 Thailand Pavilion ส่วนสื่อสารองค์กร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนสื่อสารองค์กร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2556
เครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง Self Continuous Improvement Tools สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2556
OIE เพื่อนซี้อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2556
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์(Final Report) โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2555 บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2556
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Res-T 017
สศอ854ร
2555
สศอ854ร
2555
มหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 มุ่งคุณภาพคน-เพิ่มคุณภาพงาน ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Sem-T 007
กสอ147ม
2556
กสอ147ม
2556
วารสารวิชาการ ป.ป.ช. NACC Journal ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2555) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2555
รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2556 สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน Stat-T 006
สนพ111ร
2556
สนพ111ร
2556
บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554 ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2554
ทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2556
ทำเนียบอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย Thailand Automotive Industry Directory 2013 "Thai Auto-Parts Manufacturers Association The Thai Automotive Industry Association Automotive Industry Club, The Federation of Thai Industries Auto Parts Industry Club, The Federation of Thai Industries Thailand Automotive Institute" "Thai Auto-Parts Manufacturers Association The Thai Automotive Industry Association Automotive Industry Club, The Federation of Thai Industries Auto Parts Industry Club, The Federation of Thai Industries Thailand Automotive Institute" Dir-E 004
Th364Au
2013
Th364Au
2013
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน [ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ในบริบทการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)] รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) สำนังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด สำนังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด Res-T 023
สศอ854ค
2555 ล.2
สศอ854ค
2555 ล.2
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) (ฉบับประชาสัมพันธ์) สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน Plc-T 001
พ453ผ
2556 ล.1
พ453ผ
2556 ล.1
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) (ฉบับสมบูรณ์และฉบับสรุป) กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน Plc-T 001
พ453ผ
2556 ล.2
พ453ผ
2556 ล.2
Next Generation of Thai Industry อุตสาหกรรมยุคใหม่ ก้าวที่ท้าทายสู่อนาคต สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2556
คู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร Man-T 023
ส716ค
2556
ส716ค
2556
การทำธุรกิจในประเทศอินเดีย Doing Business in India Esnst & Young Esnst & Young
2013
The 8th International Conference on Automotive Engineering ICAE-8 Proceeding Sustainable Technology for Vehicles April 2-5 , 2012 Challenger, Impact, Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand "SAE Thailand และ GPI บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล" "SAE Thailand และ GPI บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล" Sem-E 010
SAE127TS
2012
SAE127TS
2012
คู่มือการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาคด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ Sem-T 011
กรอ925ก
2556
กรอ925ก
2556
คู่มือการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาคด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ Sem-T 011
กรอ925ก
2556
กรอ925ก
2556
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2550 เพิ่มความสุขประชาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วันที่ 28-30 มีนาคม 2550 โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2550
The Federation of Thai Industries Directory 2005 The Federation of Thai Industries The Federation of Thai Industries
2005
เอกสารร่างแนวทางและตัวอย่างการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2552
Eco-Products Directory 2011 Asian Productivity Organization Asian Productivity Organization
2011
E-Book เพื่อการวิจัยออนไลน์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง http://www.fpo.go.th/e_research/ebook/ebook.php สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2556
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2556 กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2556
วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556 Marine and Coastal Resources Magazine Vol.5 October 2012 -March 2013 ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2556
วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เมษายน 2556- กันยายน 2556 Marine and Coastal Resources Magazine Vol.6 April 2013-September 2013 ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2556
รายงานประจำปี 2555 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Annual Report 2012 Department of Marine and Coastal Resources กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Anl-T 025
ทช164ร
2556
ทช164ร
2556
โครงการศึกษาความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสำหรับการจัดทำดขตการค้าเสรีของเอเปค (FTAAP) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Res-T 035 NC
สศอ854ร
2556 ฉ.2
สศอ854ร
2556 ฉ.2
รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 4) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Res-T 036 NC
สศอ854ร
2556
สศอ854ร
2556
รายงานประจำปี 2555 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2557
วีดิทัศน์แนะนำ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ (ภาษาไทย, อังกฤษ) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
การวางระบบ GMP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม Good Manufacturing Practice สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวทางการทำ 5ส. อย่างต่อเนื่อง สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การวางระบบ BSC : KPI ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม Balanced Scorecard : Key Performance Indicator ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหรรม
2004
การวางระบบ TPM ในโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
BITEC Exhibitions Convention & Meetings Banquets & Special Events BITEC BITEC
อุตสาหกรรมไทย ใต้ร่มพระบารมี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Text-T 338.9593
อก814อ
2549
อก814อ
2549
รายงานฉบับสมบูรณ์และคู่มือการตลาดเพื่อการส่งออก โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ที่เป็น Product Champion ของไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Res-T 042
สศอ854ร
2556
สศอ854ร
2556
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย: IMT-GT) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Res-T 046
สศอ854ร
2556
สศอ854ร
2556
รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Anl-T 034
วช121ร
2557
วช121ร
2557
เปิดประตูมังกร เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ FTA-T 003
พณ596ป
2549
พณ596ป
2549
ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2556 Thailand Research and Development Index 2013 "สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Office of Tha National Research Council of Thailand" "สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Office of Tha National Research Council of Thailand"
2557
มหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 6-8 พฤษภาคม 2546 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2546
มหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2552
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Stat-T 031
พณ596ส
2556
พณ596ส
2556
เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2551 ของ สศช. เรื่อง วิสัยทัศน์ประเทศไทย สู่ปี 2570 วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2551
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี Plc-T 008
สลค761ค
2557
สลค761ค
2557
รายงานประจำปี 2556 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Annual Report 2013 Thai Industrial Standards Institute สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2556
ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ Law-T 002
น786ต
2555
น786ต
2555
แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ประจำปี 2558-2560 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2557
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Electrical and Electronics Institute สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล ระยะที่ 1) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Res-T 069
สศอ854ร
2557
สศอ854ร
2557
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยสำหรับการจัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) "สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" "สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" Res-T 070
สศอ854ร
2557
สศอ854ร
2557
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5) "สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย" "สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย" Res-T 071
สศอ854ร
2557
สศอ854ร
2557
SQL Server 2008 R3 ธาริน สิทธิธรรมชารี รีไวว่า Text-T 005.7585 NC
ธ526อ
2555
ธ526อ
2555
Windows 8.1 ฉบับสมบูรณ์ พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร รีไวว่า Text-T 005.3684 NC
พ553ว
2556
พ553ว
2556
คู่มือช่างคอมฯ 2015 ฉบับสมบูรณ์ ภารกร พาเจริญ โปรวิชั่น Text-T 004 NC
ภ493ค
2557
ภ493ค
2557

หมายเหตุ

 คือ รายการใหม่