Follow

Show

รายการทรัพยากรสารสนเทศ

รายการหนังสือ
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ผู้จัดทำ
ปีที่จัดพิมพ์
50 ปี 50 บทความ นำไทยก้าวไกล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2554
เครื่องจักรกล ที่พัฒนาโดยสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไทย-เยอรมัน
2556
การ์ตูนสอนเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย -ขบวนการเศรษฐกิจเข้มแข็ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2553
การ์ตูนสอนเศรษฐศาสตร์ [ขบวนการเศรษฐกิจเข้มแข็ง ตอน ตะลุยปีศาจเงินเฟ้อกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง] สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2554
พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2554
2505-2555 50 ปี โตโยต้า ร่วมทางตลอดมา เคียงข้างตลอดไป บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
2555
ภัยในอาหาร 2 นฤมล คงทน ,สุนทรีย์ เกตุคงและวารีรัตน์ บุญเอก สถาบันอาหาร
2549
ประหยัดน้ำมัน ตั้งแต่ก่อนขับ... จนดับเครื่อง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2556
ลดใช้รถ ลดใช้น้ำมัน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2548
ธุรกิจกับผลิตภาพ (Business and Productivity) ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์, บรรณาธิการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549
The Best of India : An Introduction to the Choicest of Indian Products Depertment of Commerce, Ministry of Commerce & Industry Depertment of Commerce, Ministry of Commerce & Industry
2011
Royal Enfield The Legend Rides On (Celebrating 50 years in India) Gordon G. May, Joseph M. Daniel Royal Enfield
2005
ประสบการณ์การเจรจาการค้าใน 18 ประเทศ มโนรถ กุศลศักดิ์ สำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก
2551
สอน(เฉพาะ)คนไทยหัดพูดภาษาขะแมร์สไตล์จีรนันท์ จีรนันท์ วงษ์มงคล สำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก
2552
กลยุทธ์สินค้าไทยชนะใจตลาดโลก โอภาส พานิชชีวะกุล สำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก
2553
การจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร มณีรัตน์ องค์วรรณดี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2556
พลังเล็กๆ เปลี่ยนโลกสีเขียว Paint the World Green บริษัท สยามมิชลิน จำกัด บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
2554
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
2556
๑ ทศวรรษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๑๒๑ ปี อุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2555
๙ บทบันทึกแห่งอ้อยและน้ำตาลทรายไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม 
บริษัท โกบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ไม่ระบุ
โลกรถยนต์ (the World of Cars) 2013 บริษัท สื่อสากล จำกัด                        
สมาชิกสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย
บริษัท สื่อสากล จำกัด                        
สมาชิกสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย
2555
โลกรถยนต์ (the World of Cars) 2010-2011 บริษัท สื่อสากล จำกัด                        
สมาชิกสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย
บริษัท สื่อสากล จำกัด                        
สมาชิกสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย
2554
โลกรถยนต์ (the World of Cars) 2009-2010 บริษัท สื่อสากล จำกัด                        
สมาชิกสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย
บริษัท สื่อสากล จำกัด                        
สมาชิกสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย
2553
VOC (voice of customer) Management and Process Improvement จัดการเสียงของลูกค้าอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า ณัฐพัชร์  ล้อประดิษฐ์พงษ์ แผนกประมวญความรู้  ฝ่ายสส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2555
รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายตามระบบ GHS กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย  สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทราวงสาธารณสุข กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย  สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทราวงสาธารณสุข
2555
60 ปี จาก "การพลังงานแห่งชาติ" สู่ "กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน" กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน
2555
50 โรคซื่อ(บื้อ)ของหัวหน้างาน แผนกประมวญความรู้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2547


ไม่พบรายการ
  ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ผู้จัดทำ
ปีที่จัดพิมพ์
มาตรฐาน : ข้อมูลทั่วไป สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2554
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี 2544 Thailand Standard Classification of Occupations (TSCO-2001) กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
2547
การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ฉบับแปลจาก International Standerd Classification of Coccupation: ISCO-08 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2553
International Standard Classification of Occupations: ISCO-08 International Labour Office-Geneva International Labour Office-Geneva
2012
ถ้าท่านเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับ ท่านควรปฎิบัติอย่างไร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2556
คู่มือแนะนำมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2555
การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม(Best Practise & Lesson Learned) สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2554
รายงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2555
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล ISO 14000 แนวทางปฏิบัติและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
The Implications and  Effects of the ISO 14000 International Environmental Standards for Thai Industries The Industrial Environment Institute,
The Federation of Thai Industries
Thai Industrial Standards Institute,
Department of Industrial Works, Ministry of Industry
Institute of Environment Research, Chulalongkorn University
The Industrial Environment Institute,
The Federation of Thai Industries
Thai Industrial Standards Institute,
Department of Industrial Works, Ministry of Industry
Institute of Environment Research, Chulalongkorn University
ไม่ระบุ
  ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ผู้จัดทำ
ปีที่จัดพิมพ์
กฎ ระเบียบของกลุ่มสหภาพยุโรปเกี่ยวกับวัสดุและสิ่งของที่ใช้สัมผัสอาหาร ฝ่ายบริการข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันอาหาร สถาบันอาหาร
2550
คู่มือผู้บริโภค สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2555
คู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
2556
คู่มือการเข้าชมนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 วันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ
2556
เอกสารเผยแพร่อุตสาหกรรมน่ารู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2556
เอกสารเผยแพร่อุตสาหกรรมน่ารู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมพลาสติก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2556
เอกสารเผยแพร่อุตสาหกรรมน่ารู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2556
Climate Proofing for Development :Adapting to Climate Change, Reducing Risk Marlene Hahn, Vienna Alexnder Frode Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
2554
City Development Strategy: A Conceptual Framework Daphne Frank(GIZ)
Sara Hoeflich(UCLG)
Jean-Christophe Adrian(UN-HABITAT)
Cecilia Njenga(UNEP)
Saraya Smaoun(UNEP)
Douglas McCallum
The Cities Alliance
2554
ดีดีซี22: การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22  พวา พันธุ์เมฆา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554
พิมพ์ครั้งที่ 2
หัวเรื่องภาษาไทย พวา พันธุ์เมฆา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554 พิมพ์ครั้งที่ 3
ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร
2555 พิมพ์ครั้งที่ 6 (ปรับปรุงแก้ไข)
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์เข้าสู่เกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ (โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ปี พ.ศ.2555 : Logistics Service Information Center:LSIC) สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2555
แนวปฏิบัติการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีของเหมืองแร่  โรงโม่บด  หรือย่อยหิน  โรงแต่งแร่  และโรงงานประกอบโลหะกรรม สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2555
G-SCLM for Rubber Industry :การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา (โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practise)เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก:อุตสาหกรรมยางพารา) สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2555
ความรู้บื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า REMANUFACTURING ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
2555
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ผศ.เพ็ญศรี  วัจฉละญาณ และ
ผศ.นันทิกา  สุนทรไชยกุล 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)  บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และ กลุ่มบริษัท เอสซีจี ดาว (บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ปูนซิเมนตืไทย จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท ดาว เคมิคอล)
2555
คู่มือ Green Industry : แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว คณะกรรมการพัฒนาและดำเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2555
คู่มือการประเมินโอกาสเทคโนโลยีสะอาด สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย DANCED (Danida)
2543
Clean Technology Audit Manual for Food Industry The Industrial Environment Institute,
The Federation of Thai Industries
The Industrial Environment Institute,
The Federation of Thai Industries supported by DANCED : Danish Cooperation for Environment and Development
2544
คู่มือตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด  สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย DANCED (Danida)
2544
คู่มือเทคโนโลยีสะอาด สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย JETRO
2543
คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้าน หลังน้ำลด คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
2554
  ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ผู้จัดทำ
ปีที่จัดพิมพ์
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 96 เดือนตุลาคม 2556 การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2556
คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก : ทางเลือกใหม่เพื่อเศรษฐกิจไทยอยู่รอด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2552
ความมั่นคงทางการคลังและเสถียรภาพทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2554
การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [โอกาสและความเสี่ยง] ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2555
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน [ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ในบริบทการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)] บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด
2555
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน [ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ในบริบทการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)] รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด
2555
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน [ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ในบริบทการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)] รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2555
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อตอบสนองผู้ผลิตในประเทศและสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน และ BIMSTEC (ระยะที่ 3) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2555
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อตอบสนองผู้ผลิตใน ASEAN และ BIMSTEC (ระยะที่ 4) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2555
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2553
รายงานการวิจัย แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2555
รายงานการศึกษาเบื้องต้น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ The Creative Economy สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
2552
JARI : Japan Automobile Research Institute Japan Automobile Research Institute Japan Automobile Research Institute
2555
Sino-German Disaster Risk Management Project Annette Kohlmeier Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
2555
Cilimate Change and Security: Challenges for German Development Cooperatiom Alexander Carius,
Dennis Tanzler,
Achim Maas(Adelphi Consult, Berlin)
Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
2551
Disaster Risk Managemant: Contributions By German Develop Cooperation Federal Ministry for Economic Cooperation and Development(BMZ) Division for developmant education and information Federal Ministry for Economic Cooperation and Developmant(BMZ)
2553
SYNTHESIS Report  European Flood Risk Management Research (CRUE Flood Risk Management Research Monograph Series) The CRUE Steering Committee The CRUE Steering Committee
2555
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ ๓)  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ  ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม 
2555
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๕ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
2555
แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (พ.ศ.2555 -2559) Manufacturing Logistics Development Master Plan (2012-2016) สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2555
การวิจัยและพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของไทย คณะผู้วิจัย  วิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน
2555
กรณีศึกษา โครงการพัฒนาระบบบริหารการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Best Practise) ประจำปีงบประมาณ 2555 สถาบันยานยนต์ สถาบันยานยนต์
2555
รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 เพื่อเสนอต่อ UNFCCC ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2553
รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2553
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เครือข่ายวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออะเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2554
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 3) เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันเพื่อการวิจัยการพัฒนาประเทศไทย
2555
Best Practices & Lessons Learned การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2555
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์และบทสรุปของผู้บริหาร โครงการวิจัยการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นำเสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานเศรษกิจอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2555
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเหล็กหล่อแกรไฟต์รูปทรงตัวนอน สำหรับงานแม่พิมพ์หล่อถาวร ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยภายใต้โครงการ 2-V Research Program ประจำปี 2553 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2553 ณัฐพล รัตนมาลี พลพร จาติเสถียร ฐิติพงษ์ งานศิริ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
2553
บทสรุปผู้บริหาร(Executive Summary) โครงการบริการแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2555 บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2556
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์(Final Report) โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2555 บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2556
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ผู้จัดทำ
ปีที่จัดพิมพ์
รายงานประจำปี 2555 กรมอุตสากรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2556
Bus&Truck Buyers' Guide 2011/2012  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2012
รายงานประจำปี 2555 กรมพลศึกษา 2555  คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกรมพลศึกษา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2556
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Reseaech Expo 2013 วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 23-27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ
2556
TSAE Automotive Handbook and Directory 2011-2012  The Society of Automotive Engineers-Thailand The Society of Automotive Engineers-Thailand
2012
รายงานประจำปี 2554-55 Annual Report 2011-12 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ETDA: Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2555
ทำเนียบอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย Thailand Automotive Industry Directory 2013 Thai Auto-Parts Manufacturers Association The Thai Automotive Industry Association Automotive Industry Club, The Federation of Thai Industries Auto Parts Industry Club, The Federation of Thai Industries Thailand Automotive Institute Thai Auto-Parts Manufacturers Association The Thai Automotive Industry Association Automotive Industry Club, The Federation of Thai Industries Auto Parts Industry Club, The Federation of Thai Industries Thailand Automotive Institute
2556
รายงานประจำปี 2554 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2555
Malaysian-Thai Chamber of Commerce Handbook&Directory 2011 Malaysian-Thai Chamber of Commerce Malaysian-Thai Chamber of Commerce
2554
Low Carbon Automotive Directory UK Trade & Investment UK Trade & Investment
2553
The 32nd Motor Show 2011 Book Grand Prix International.Co.,Ltd. Grand Prix International.Co.,Ltd.
2554
Delloyd Ventures Berhad Annual Report 2009 Delloyd Ventures Berhad Delloyd Ventures Berhad
2552
รายงานประจำปี 2554 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
2555
รายงานประจำปี 2555 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2556
รายงานประจำปี 2555 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2556
รายงานประจำปี 2555 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2556
รายงานประจำปี 2555 สภาผู้ส่งออกฯ (สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย) สภาผู้ส่งออกฯ (สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย) สภาผู้ส่งออกฯ (สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)
2556
Thai National Shippers' Council Directory 2012-2013 Thai National Shippers' Council (TNSC) Thai National Shippers' Council (TNSC)
2555
Thai National Shippers' Council Directory 2012-2013 Thai National Shippers' Council (TNSC) Thai National Shippers' Council (TNSC)
2555
สสว.2555 OSMEP 2011 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2555
รายงานประจำปี 2555 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2555
รายงานประจำปี 2555 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2556
รายงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 4 ปี 2555 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2556
รายงานประจำปี 2555 สภาผู้ส่งออกฯ (สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย) สภาผู้ส่งออกฯ (สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย) สภาผู้ส่งออกฯ (สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)
2556
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ผู้จัดทำ
ปีที่จัดพิมพ์
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 21 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2556 ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน กองวิจัยตลาดแรงงาน ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน กองวิจัยตลาดแรงงาน
2556
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปี 2555 ISSN 2229-0206 กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
2556
Truck & Bus Builder Volume 35 Issue Number 10 October 2013 Jim Gibbins, Editor Jim Gibbins, Editor
2013
Truck & Bus Builder China Special Supplement 26 to Truck & Bus Builder (October 2013 Vol. 35, No. 10) on Commercial Vehicle Developments in China Jim Gibbins, Editor Jim Gibbins, Editor
2013
Rubber Gloves Newsletter Volume 35 2nd Quarter, April-June 2013 Thai Rubber Glove Manufacturers Association Thai Rubber Glove Manufacturers Association
2013
Plastics Foresight Volume 08-02/July-August 2013 Plastics Institute of Thailand Plastics Institute of Thailand สถาบันพลาสติก
2556
Eco Challenge ปีที่ 8 เล่ม 1 ฉบับประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2555
Eco Challenge ปีที่ 8 เล่ม 2 ฉบับประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2556 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556
Eco Challenge ปีที่ 8 เล่ม 3 ฉบับประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2556 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556
Eco Challenge ปีที่ 8 เล่ม 4 ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556
วารสารการค้าระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-กันยายน 2556 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2556
จุลสารอุสาหกรรมสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับ 147 ปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2556
Logistics Forum ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 กันยายน-ตุลาคม 2556 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2556
จุลสารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-กันยายน 2556 สำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2556
วารสารนิคมอุตสาหกรรมเพื่อชุมชนนิคมอุตสาหกรรมบางปู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน-กันยายน) ประจำปี 2556 นิคมอุตสาหกรรมบางปู การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมบางปู การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556
PTIT Focus Special Annual Issue 2011 (ฉบับภาษาไทย) ISSN 0857-7749 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2555
DITP ชี้ช่องการค้า (ขับเคลื่อนการค้าไทยสู่ตลาดโลก) ปีที่ 3 ฉบับที่ 23 กรกฎาคม 2556 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2556
DITP ชี้ช่องการค้า (ขับเคลื่อนการค้าไทยสู่ตลาดโลก) ปีที่ 3 ฉบับที่ 24 สิงหาคม 2557 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2556
จุลสารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2555-มีนาคม 2556 สำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2556
จุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ปีมรา 13 ฉบับ 145 ปี 2556 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2556
Logistics Forum สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 กรกฎาคม-สิงหาคม 2556 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2556
จุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ปีมรา 13 ฉบับ 146 ปี 2556 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2556
วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 100 กรกฎาคม-สิงหาคม 2556
Thai Packing Newsletter Vol.23 No.100 July-August 2013
สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
2556
วารสารห้องสมุด ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2556
Plastic Focus ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2556 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556
Truck & Bus Builder Volume 35 Issue Number 9 September 2013 Jim Gibbins, Editor Jim Gibbins, Editor
2556
Truck & Bus East Asia Special Supplement 11 to Truck & Bus Builder September 2013 Vol. 35,  No. 9) on Commercial Vehicle Developments in East Asia Jim Gibbins, Editor Jim Gibbins, Editor
2556
จุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 144 ปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2556
Truck&Bus Builder Volume 35 Issue No.8 August 2013 Jim Gibbins Jim Gibbins
2556
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2555 กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
2556
Truck&Bus Builder India Special Supplement 25 To Truck&bus Builder  (August 2013Vol.35, No.8) on Commercial Vehicle Developments in India  Jim Gibbins Jim Gibbins
2556
Plastic Focus ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2556 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556
Truck&Bus Builder Vol.35 No. 6 June 2013 Jim Gibbins, Editor Jim Gibbins, Editor
2556
Truck&Bus Builder East Asia Special Supplement 10 (Truck&Bus Builder June 2013 Vol.35 No. 6) Jim Gibbins, Editor Jim Gibbins, Editor
2556
วารสารวิชาการ ป.ป.ช. NACC Journal ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2555) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2555
จุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับ 142 ปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2556
วารสารนิคมอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน นิคมอุตสาหกรรมบางปู ฉบับที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต.ค.55-มี.ค.56) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
2556
จุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับ 143 ปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2556
สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2556 (มกราคม-มีนาคม 2556) ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2556
จุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 140 ปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2556
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2556 ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน กองวิจัยตลาดแรงงาน ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน กองวิจัยตลาดแรงงาน
2556
จุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 141 ปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2556
จุลสาร "อุตสาหกรรมสัมพันธ์" ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๓๕ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มประชาสัมพันธ์
สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2555
Plastic Focus ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (พ.ย.-ธ.ค.2555)
ISSN 0859-1911
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมกลุ่มพลาสติก
2555
Truck & Bus Builder Newsletter (January 2013) Truck & Bus Builder Publishing Ltd. Truck & Bus Builder Publishing Ltd.
2556
Truck & Bus Builder : CHINA (January 2013) Truck & Bus Builder Publishing Ltd. Truck & Bus Builder Publishing Ltd.
2556
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2555)
กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2555
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ปีที่ 8 ฉบับที่ 30 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555) ISSN:1905-0992
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2555
เศรษฐกิจและสังคม
ปีที่ 49 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2555)ISSN:0125-0892
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี
2556
Truck & Bus Builder Newsletter (February 2013) Truck & Bus Builder Publishing Ltd. Truck & Bus Builder Publishing Ltd.
2556
Truck & Bus Builder :INDIA (February 2013) Truck & Bus Builder Publishing Ltd. Truck & Bus Builder Publishing Ltd.
2556
Truck&Bus Builder Vol. 35 Issue Number 3 March 2013 Jim Gibbins, Editor Truck&Bus Builder 
2013
T Park มีนาคม 2556 ฉบับที่ 13 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด
2556
แนวทางปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงานไฟ้ฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2556
จุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ปีที่ 13 เล่มที่136/2556 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2556
Horizon Vol.2 No.4 08 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 28 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2555 สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2555
จุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ปีที่ 13 137 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2556
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ฝ่ายวิเคราะห์แรงงาน กองวิจัยตลาดแรงงาน ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน กองวิจัยตลาดแรงงาน
2556
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
2556
วารสาร Plastics Foresight volume01-01 April-May 2012 สถาบันพลาสติก สถาบันพลาสติก
2555
วารสาร Plastics Foresight volume02-01 June-July 2012 สถาบันพลาสติก สถาบันพลาสติก
2555
วารสาร Plastics Foresight volume03-01 August-September 2012 สถาบันพลาสติก สถาบันพลาสติก
2555
Plastic Focus ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-ตุลาคม 2555 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2555
วารสาร Automotive Industries Vol.191 Issue 3 September 2012 Automotive Industries Ltd. Automotive Industries Ltd.
2555
วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี่ที่ 8 ฉบับที่ 29 กรรกฎาคม-กันยายน 2555 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2555
วารสารขอบคุณ เล่มที่ 54 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553 บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
2553
จุลสารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2555 สำนักบริการกลางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง สำนักบริการกลางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
2555
วารสารนิคมอุตสาหกรรมเพื่อชุมชนนิคมอุตสาหกรรมบางปู ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2555 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
2555
จุลสารร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC Focus ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2555
จุลสารร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC Focus ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2555
วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555 กองบรรณาธิการวารสารสถาบันพระปกเกล้า กองบรรณาธิการวารสารสถาบันพระปกเกล้า
2555
รายงานภาวะธุรกิจการก่อสร้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 2555 สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย
2555
Asean Auto Biz Vol.12 No.129 2013 Anothai Eamlumnow Grand Prix Internationnal Co.,Ltd
2013
วารสารรักษ์...ทช (วารสารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ปีที่ 10 ฉบับที่ 36 ตุลาคม-ธันวาคม 2555 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2555
Truck&Bus Builder : East Asia Vol. 35 Issue Number 3 March 2013 Jim Gibbins, Editor Truck&Bus Builder 
2013
T Park มีนาคม 2556 ฉบับที่ 13 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด
2556
แนวทางปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงานไฟ้ฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2556
จุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ปีที่ 13 เล่มที่136/2556 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2556
Horizon Vol.2 No.4 08 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556
จุลสารอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ปีที่ 13 137 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2556
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ฝ่ายวิเคราะห์แรงงาน กองวิจัยตลาดแรงงาน ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน กองวิจัยตลาดแรงงาน
2556
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
2556
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ผู้จัดทำ
ปีที่จัดพิมพ์
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2550 เพิ่มความสุขประชาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วันที่ 28-30 มีนาคม 2550 โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2550
The Federation of Thai Industries Directory 2005 The Federation of Thai Industries The Federation of Thai Industries 2005
เอกสารร่างแนวทางและตัวอย่างการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2552
Eco-Products Directory 2011 Asian Productivity Organization Asian Productivity Organization 2011
E-Book เพื่อการวิจัยออนไลน์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง http://www.fpo.go.th/e_research/ebook/ebook.php สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2556
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2556 กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2556
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง มอก.18001 เครื่องมือสำคัญสร้างความปลอดภัยในการทำงาน วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2556
The 8th International Conference on Automotive Engineering ICAE-8 Final Program & Abstracts Sustainable Technology for Vehicles April 2-5 , 2012 Challenger, Impact, Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand SAE Thailand และ GPI บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล SAE Thailand และ GPI บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2012
การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน และมอบเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาคด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ วันมรา 13 กันยายน 2556 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเวอรีน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 2556
Research Methodology For Policy Study วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 305 ชั้น 3 สถาบันยานยนต์ สำนักงานกล้วยน้ำไท วิทยากร ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช สถาบันยานยนต์ 2556
การสัมมนา"มาตรฐานเพื่อสังคมไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2556
การสัมมนาเตรียมรับมือ "มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าสำคัญที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องการ์เด้นท์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
2556
เอกสารประกอบการฝึกอบรม "ความสำเร็จจากการดับเพลิงนั้นเป็นความสำเร็จเพียงครึ่งเดียวซึ่งต้องให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อม" ดิลก เลิศเกียงไกร และคณะ บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
2555
เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น "โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย" * วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2555
เอกสารประกอบการอมรม"ความเป็นผู้นำ 360 องศา" *วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 ห้อง 401 ชั้น 4 สถาบันยานยนต์ กล้วยน้ำไทย สมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง สถาบันยานยนต์
2555
เอกสารประกอบการประชุม"โครงการประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ 2" * วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2555
การสัมมนา"มาตรฐานเพื่อสังคมไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2556
การสัมมนาเตรียมรับมือ "มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าสำคัญที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องการ์เด้นท์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
2556
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ผู้จัดทำ
ปีที่จัดพิมพ์
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน [ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ในบริบทการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)] รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด
2555
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) (ฉบับประชาสัมพันธ์) สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2556
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) (ฉบับสมบูรณ์และฉบับสรุป) กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2556
Next Generation of Thai Industry อุตสาหกรรมยุคใหม่ ก้าวที่ท้าทายสู่อนาคต สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2556
คู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
2556
การทำธุรกิจในประเทศอินเดีย Doing Business in India Esnst & Young Esnst & Young
2013
The 8th International Conference on Automotive Engineering ICAE-8 Proceeding Sustainable Technology for Vehicles April 2-5 , 2012 Challenger, Impact, Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand SAE Thailand และ GPI บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล SAE Thailand และ GPI บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2012
คู่มือการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาคด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
2556
คู่มือการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาคด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
2556
บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554 ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2554
ทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2554
ทำเนียบอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย Thailand Automotive Industry Directory 2013 The Thai Auto-Parts Manufacturers Association
The Thai Automotive Industry Association
Automotive Industry Club, The Federation of Thai Industries
Auto Parts Industry Club, The Federation of Thai Industries
Thailand Automotive Institute
Thai Auto-Parts Manufacturers Association
The Thai Automotive Industry Association
Automotive Industry Club, The Federation of Thai Industries
Auto Parts Industry Club, The Federation of Thai Industries
Thailand Automotive Institute
2556
วารสารวิชาการ ป.ป.ช. NACC Journal ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2555) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2555
รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2556 สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2556
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ ๓)  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ  ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม 
2555
๑ ทศวรรษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๑๒๑ ปี อุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2555
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ผู้จัดทำ
ปีที่จัดพิมพ์
ประเภท
ยิ้มน้อยๆ ในใจ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก มูลนิธิมายา โคตมี 2556 ศาสนา
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกพระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมมิก จำกัด 2556 ศาสนา
รายงานรายเดือนดัชนีอุตสาหกรรม สิงหาคม 2555-สิงหาคม 2556 ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2556 สถิติ
จดหมายเหตุ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผลงาน 5 ทศวรรษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2554 แนะนำหน่วยงาน
Customs Import-Export No. 148/2013 Thai-English บริษัท เนค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด บริษัท เนค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 2556 นิตยสาร
Automotive Navigator July-September 2013 Thailand Automotive Institute Thailand Automotive Institute 2013 สถาบันยานยนต์
Automotive Summit 2013 Moving Towards Global Green Automotive Industry Proceedings 20-21 June 2013, BITEC, Bangkok Thailand Automotive Institute Thailand Automotive Institute 2013 สถาบันยานยนต์ (Sem)
Car (Thai Edition) November 2012 Issue 99 Inspire Enterainment Co.,Ltd. Inspire Enterainment Co.,Ltd. 2012 นิตยสาร
Car (Thai Edition) December 2012 Issue 100 Inspire Enterainment Co.,Ltd. Inspire Enterainment Co.,Ltd. 2012 นิตยสาร
Best Car Thailand November 2012 นิตยสารเบสท์คาร์ ไทยแลนด์ Inspire Enterainment Co.,Ltd. Inspire Enterainment Co.,Ltd. 2012 นิตยสาร
Thai Driver ไทยไดร์เวอร์ เล่มที่ 157 กุมภาพันธ์ 2556 Inspire Enterainment Co.,Ltd. Inspire Enterainment Co.,Ltd. 2556 นิตยสาร
Optiom Thailand Vol. 42 2013 October Inspire Enterainment Co.,Ltd. Inspire Enterainment Co.,Ltd. 2013 นิตยสาร
Stuff Gadget/Apps/Gear November 2012 Inspire Enterainment Co.,Ltd. Inspire Enterainment Co.,Ltd. 2012 นิตยสาร
นิตยสาร IS AM ARE Vol.70 November 2013 นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง 2556 นิตยสาร
รายงานรายเดือนดัชนีอุตสาหกรรม กรกฎาคม 2555 ถึง กรกฎาคม 2556 ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2556 สถิติ
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) (ฉบับประชาสัมพันธ์) สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 2556 นโยบาย
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) (ฉบับสมบูรณ์) กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 2556 นโยบาย
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 95 เดือนกันยายน 2556 เรื่อง แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 2556 นโยบาย
นิตยสาร IS AM ARE Vol. 69 October 2013 เล่ม 69 เดือนตุลาคม 2556 นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง 2556 นิตยสาร
รายงานสถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2555 2012 Thailand e-Transactions Statistics Report สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 2556 สถิติ
สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2556 (เมษายน-มิถุนายน 2556) สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2556 สถิติ
รายงานรายเดือนดัชนีอุตสาหกรรม กรกฎาคม 2555 ถึง กรกฎาคม 2556 ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2556 สถิติ
นิตยสารโอกาส Volume 1 ISSUE 02 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2556 นิตยสาร
TGI's Profile สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไทย-เยอรมัน 2556 แนะนำ
Industrial Services สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไทย-เยอรมัน 2556 แนะนำหน่วยงาน
44 ปี สมอ. มาตรฐานเพื่อสังคมไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2556 แนะนำหน่วยงาน
สถานการณ์และการเตือนภัย ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2555 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555) สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2555 สถิติ
India-Thailand Investment Round Table Bangkok 19th March 2013 Invest India Invest India 2013 แนะนำหน่วยงาน
Getting to Know Investing in India : India & Thailand Invest India Invest India 2013 แนะนำหน่วยงาน
Getting to Know Investing in India Invest India Invest India 2013 แนะนำหน่วยงาน
The Current Scenario of the Automotive Industry in Thailand Tasana Piriyaprut Tasana Piriyaprut 2013 แนะนำหน่วยงาน
Cambodia Travel Guide Including Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam Intra Co. Ltd. Intra Co. Ltd. 2007 แนะนำหน่วยงาน
Invest in Cambodia Invest in Cambodia Invest in Cambodia 2010 แนะนำหน่วยงาน
India-Thailand Moving On The Embassy of India, Bangkok The Embassy of India, Bangkok 2013 แนะนำหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพไทย วันทนีย์ จองคำ,อำพล อาวรณ์,มณฑา ไก่หิรัญ,กรภัทร สมแสง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552 นโยบาย
รายงาน การศึกษาการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย : เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2555 AEC
ทำเนียบผู้เข้าร่วมโครงการ OPOAI ประจำปี 2555 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย ก้าวไกลสู่...อาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2555 AEC
รายงานการวิจัย การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2555 AEC
นิตยสารผู้ส่งออก ปีที่ 27 ฉบับที่ 617 สิงหาคม 2556 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2556 นิตยสาร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 2/2556 วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. Gross Domestic Product : Q2/2013 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2556 สถิติ
นิตยสารIS AM ARE Vol. 68 September 2013 เล่ม 68 กันยายน 2556 นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง 2556 นิตยสาร
นิตยสารผู้ส่งออก ปีที่ 27 ฉบับที่ 618 กันยายน 2556 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2556 นิตยสาร
Green Network Issue 42: June 2013 กรีนเน็ตเวิร์ค นิตยสารสำหรับคนรักษ์โลก บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด 2556 นิตยสาร
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 2 ปี 2556 (เมษายน-มิถุนายน 2556) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2556 สถิติ
Customs Import-Export No.147/2013/Thai-English บริษัท เนค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด บริษัท เนค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 2556 นิตยสาร
นิตยาสาร IS AM ARE Vol.67 August 2013 นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง
2556
นิตยสาร
Pick-Up Car Performance Magazine Vol.10 July-August 2013 ฉบับที่ 128 บริษัท วิชั่น เนกซ์ เอ็ม แอน เอ จำกัด บริษัท วิชั่น เนกซ์ เอ็ม แอน เอ จำกัด
2556
นิตยสาร
นิตยสาร IS AM ARE Vol.65 June 2013 นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง
2556
นิตยสาร
นิตยสาร IS AM ARE Vol.64 May 2013 นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง
2556
นิตยสาร
นิตยสาร IS AM ARE Vol.63 Apirl 2013 นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง
2556
นิตยสาร
นิตยสาร IS AM ARE Vol.62 March 2013 นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง
2556
นิตยสาร
นิตยสาร IS AM ARE Vol.61 Februry 2013 นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง
2556
นิตยสาร
นิตยสารผู้ส่งออก ปีที่ 26 ฉบับที่ 616 กรกฎาคม 2556(DITP ชี้ช่องการค้า ปีที่ 3 ฉบับที่ 22 มิถุนายน 2556) สำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2556
นิตยสาร
DITP ชี้ช่องทางการค้า ปีที่ 3 ฉบับที่ 22 มิถุนายน 2556 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2556
AEC
นิตยสาร IS AM ARE Vol.66 July 2013 นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง
2556
นิตยสาร
รายงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 1 ปี 2556 (มกราคม-มีนาคม 2556) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2556
สถิติ
JARI : Japan Automobile Research Institute Japan Automobile Research Institute Japan Automobile Research Institute
2555
แนะนำหน่วยงาน
15th Anniversary Thailand Automotive Institute สถาบันยานยนต์  Thailand Automotive Institute สถาบันยานยนต์  Thailand Automotive Institute
2556
สถาบันยานยนต์
รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2555 สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2556
สถิติ
Mechatronic Components and Systems for Automobiles (เน้นเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์) Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
2554
แนะนำหน่วยงาน
รายงานภาวะธุรกิจการก่อสร้าง ไตรมาสที่1 ปี 2556 สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย
2556
สถิติ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1/2556 Gross Domestic Product: Q1/2013 May 20, 2013 9:30 A.M. Office of the National Economic and Social Development Board  Office of the National Economic and Social Development Board 
2556
สถิติ
IS AM ARE :Sufficiency Economy Family
(นิตยสารครอบครรัวพอเพียง) Vol.60 January 2013
มูลนิธิประเทศไทยใจสะอาด มูลนิธิประเทศไทยใจสะอาด
2556
นิตยสาร
Magazine : E world No.2012-12  December 2012 THE ASPIRERS GROUP THE ASPIRERS GROUP
2555
นิตยสาร
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย" (Thai Industrial Date&Information Center :TIDIC) สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556
แนะนำหน่วยงาน
TECHNOLOGY promotion & INNO Mag Vol.39 No.227 (February-March 2013) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
2556
นิตยสาร
QM For Quality Management Vol.19 No.184 (February 2013) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
2556
นิตยสาร
ASEAN AUTOBIZ: A Gateway to the ASEAN Automotive Industry Vol.11 No.126 (December 2012) Grand Prix International Co.,Ltd. Grand Prix International Co.,Ltd.
2555
นิตยสาร-English
XO AUTOSPORT Vol.16 No.193 (November-December 2012) Grand Prix International Co.,Ltd. Grand Prix International Co.,Ltd.
2555
นิตยสาร
มอเตอร์ไซค์ ปีที่ 41 No.512 (ธันวาคม 2555) นิตยสารที่มียอดจำหน่ายสูงสุด Grand Prix International Co.,Ltd. Grand Prix International Co.,Ltd.
2555
นิตยสาร
OFF ROAD ปีที่ 17 ฉบับที่ 213  (มกราคม 2556) นิตยสารที่มียอดจำหน่ายสูงสุด Grand Prix International Co.,Ltd. Grand Prix International Co.,Ltd.
2556
นิตยสาร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4/2555 (Gross Domestic Product : Q4/2012) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB: The Office of The National Economic and Social Development Board) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB: The Office of The National Economic and Social Development Board)
2555
สถิติ-ไทย-English
รายได้ประชาชาติของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕ แบบปริมาณลูกโซ่ (National Income of Thailand 2011 Chain Volume Measures) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB: The Office of The National Economic and Social Development Board) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB: The Office of The National Economic and Social Development Board)
2556
สถิติ-ไทย-English
สารพันร้านเด็ด เจ็ดเมืองใต้ สุดชายแดนไทย นายทองพับ (เผ่าทอง  ทองเจือ) ศันสนีย์  โขติกเสถียร
2555
บันเทิงคดี
ขงจื้อ ยอดนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่โลกยังไม่ลืม สมศักดิ์  อัมรินทร์  ผู้แปล/เรียบเรียง บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด  (มหาชน)
2555
บันเทิงคดี
The Design of Magic เส้นทางสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลก  ปรัชญาการสร้างทีมและชับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม (จากคนไทยหนึ่งเดียวในทีมออกแบบของ APPLE ในซิลิกอนแวลลีย์) รัฐภูมิ  วุฒิจำนงค์ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์  จำกัด (มหาชน)
2555
บันเทิงคดี
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
2555
แนะนำหน่วยงาน
Garage Life (ฉบับภาษาไทย) Vol.6 (November-December 2012) บริษัท  กรังด์ปรีซ์  อินเตอรืเนชั่นแนล จำกัด บริษัท  กรังด์ปรีซ์  อินเตอรืเนชั่นแนล จำกัด
2555
นิตยสาร
Metal Magazine (Nov-Dec 2012) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
2555
นิตยสาร
แนวทางปฏิบัติ  การติดตั้งระบบ Toyota Production System :TPS อย่างได้ผลและยั่งยืน สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สถาบันยานยนต์ ส่วนบริหารกิจกรรม TPS แผนกเทคโนโลยีการผลิต สถาบันยานยนต์
2551
 
วันเวลา WANVELA ฉบับที่ 6 เดือน 6 ปี 2012 Grand Prix International Co.,Ltd. Grand Prix International Co.,Ltd.
2555
นิตยสาร
Partnership Beyond Frontier Renewable Energy  business in Thailand กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
2555
AEC
เรื่องเล่า 72 ปีของครูจามจุรี พลูพร แสงบางปลา, รศ. กองทุน รศ.พลูพร ศิษย์และเพื่อน
2552
บันเทิงคดี
ป่วยแต่กาย ใจสบาย อมรา มลิลา โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย
2552
ศาสนา
วิธีสร้างบุญบารมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายก องค์ที่ 14 กองทุน ธรรมวิหาร
2551พิมพ์ครั้งที่ 13(2)
ศาสนา
เทคนิคเพิ่มสุข ภิกษุณี นันทญาณี (รุ่งเดือน สุวรรณ) มูลนิธินิโรธาราม
2554 พิมพ์ครั้งที่ 6
ศาสนา
มาเลเซีย หุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณ แนะนำการทำธุรกิจในประเทศมาเลเซีย Malaysia External Trade Development Corporation Malaysia External Trade Development Corporation
2552
แนะนำหน่วยงาน
Malaysia investment in the manufacturing sector Malaysian Industrial Development Authority Malaysian Industrial Development Authority
2553
แนะนำหน่วยงาน

หมายเหตุ

 คือ รายการใหม่