Follow

Show

ห้องสมุดอ้างอิง สถาบันยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดอ้างอิง สถาบันยานยนต์ เริ่มเปิดให้บริการแก่ผู้บุคคลทั่วไป ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2557 ผู้ใช้บริการสามารถค้นคว้าและอ้างอิงเอกสาร ข้อมูล สื่อสิ่งพิมพ์ ในระดับพื้นฐานทั่วไป ซึ่งจัดเก็บเป็นระบบหมวดหมู่ สะดวกต่อการใช้งาน สำหรับข้อมูลในระดับสูงหรือเชิงลึกจะอนุญาตให้สืบค้นเฉพาะผู้ใช้บริการประเภทสมาชิกเท่านั้น และจะพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและให้บริการสืบค้นที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องจนไปถึงระดับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Library) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ความเป็นมา

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 15 ปี นับตั้งแต่สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้รับการก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2541 ซึ่งมีสถานะภาพเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และได้ดำเนินภารกิจต่างๆ ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในเชิงนโยบาย รวมถึงเป็นศูนย์กลางการให้บริการเชิงวิชาการในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดโลก จนกระทั่งในปี 2556 ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงได้มีนโยบายให้ก่อตั้ง “ห้องสมุดอ้างอิง สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute - Reference Library)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งสืบค้น การถ่ายทอด และการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บริการให้ได้ประโยชน์จากการค้นคว้ามากที่สุด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเหมืองความรู้ในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้  ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ประเภทต่างๆ เช่น ผลงานวิจัย คู่มือ มาตรฐาน สถิติเพื่อการวิเคราะห์วิจัย  เป็นต้น
  2. เพื่อติดตามความรู้ข่าวสารที่ทันสมัย ทราบถึงความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กร ทั้งของสถาบัน และ ผู้ใช้บริการในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการเรียนรู้ร่วมกัน
  4. เพื่อเป็นช่องทางสำรวจความสนใจ ความต้องการของสมาชิก/ผู้ใช้บริการ ในการประมวลผลเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ/กิจกรรมของสถาบันที่ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  5. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือนันทนาการ ห้องสมุดจะมีมุมทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ความบันเทิงไว้ให้บริการ เช่น นิตยสาร เรื่องสั้น ความรู้ทั่วไป เบ็ดเตล็ด ฯลฯ

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ

ห้องสมุดอ้างอิง สถาบันยานยนต์ จัดเป็นห้องสมุดเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นเสมือนเหมืององค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ เช่น องค์ความรู้ด้านนโยบาย เช่น ข้อมูลวิเคราะห์วิจัยธุรกิจยานยนต์ ข้อมูลสนับสนุนการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม อย่างยั่งยืน ข่าวสารสถานการณ์เตือนภัย เป็นต้น องค์ความรู้ด้านวิชาการ เช่น บุคลากรและทีมงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต (พัฒนากระบวนการผลิต Process Development) กรณีตัวอย่างความสำเร็จ (Success cases) ผลงานวิจัยวิศวกรรมยานยนต์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Development) ข้อมูลมาตรฐานทดสอบผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร (Building Capacity) เช่น หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆในเชิงปฏิบัติสำหรับระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ คู่มือทางด้านวิชาการ เป็นต้น และศูนย์สารสนเทศยานยนต์ (Automotive Intelligence Unit) ซึ่งรวบรวมข้อมูลเชิงลึกด้านกฎระเบียบ การตลาด สถิติด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

องค์ความรู้ดังกล่าว สามารถจำแนกตามลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 สิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้จัดไว้เป็นหมวดหมู่ตามระบบที่พัฒนาขึ้นเอง โดยกำหนด “เลขเรียก” เป็น“แบบบูรณาการ” ง่ายต่อการค้นคว้าของผู้ใช้บริการ ได้แก่ หนังสือทั่วไป รายงานวิจัย หนังสือคู่มือ มาตรฐาน สถิติ วารสาร นิตยสาร เอกสารสัมมนา รายงานประจำปี เป็นต้น

ประเภทที่ 2 โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ แผ่น CD DVD ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์

ประเภทที่ 3 E-Library เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของห้องสมุด และอาจมีบางรายการที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้ในลักษณะของ E-book

กฏ กติกา และระเบียบการใช้บริการของห้องสมุด

  • ด้านการบริการ
1. เวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 8.30 – 16.30 น.
2. ผู้ใช้บริการ จะต้องนำสัมภาระเก็บไว้ที่ตู้รับฝากของที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้บริการตนเอง
โดยติดต่อขอยืมกุญแจตู้รับฝากของ (Locker) จากเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

  • ด้านกฎหมายลิขสิทธิ์
1. ข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฏในรูปแบบฐานข้อมูลหรือ website เป็นเพียงข้อมูลทางบรรณานุกรม
เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
2. เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ ข้อมูลบางประเภทจึงไม่สามารถจัดวางไว้เผยแพร่แก่ผู้ใช้บริการ
แต่หากผู้ใช้บริการจำเป็นต้องใช้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานในรายละเอียดต่อไป

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มติมได้ที่ ห้องสมุดอ้างอิง สถาบันยานยนต์  

สถานที่ตั้งห้องสมุดอ้างอิง สถาบันยานยนต์

map
ที่อยู่: ชั้น 3 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 Ext.6070-1
โทรสาร: 0-2712-2415ห้องสมุดอื่นๆที่น่าสนใจ