Follow

Show

รายการทรัพยากรสารสนเทศ > งานวิจัย

<
  ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ผู้จัดทำ เลขเรียก เลขผู้แต่ง
ปีที่จัดพิมพ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กรณีไทย-รัสเซีย ไทย-ชิลี และไทย-แอฟริกาใต้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทำโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทำโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Res-T 085 NC
สสว146บ
2552 ล.1*
สสว146บ
2552 ล.1*
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กรณีไทย-รัสเซีย ไทย-ชิลี และไทย-แอฟริกาใต้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทำโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทำโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Res-T 085 NC
สสว146ร
2552 ล.2*
สสว146ร
2552 ล.2*
Motor & Umwelt - Engine & Environment 2015 AVL List GmbH AVL List GmbH Res-E 090
Av960Mo
2015
Av960Mo
2015
สุขกันเถิดเรา HR Care Meter "สุวรรธนา เทพจิต จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงศ์" สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย Res-T 091 NC
ส870ส
2557
ส870ส
2557
HR Check Up การประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิริณธิ์ กิตติพิชัย อรทัย เลิศพิชิตกุล ถนอมรัตน์ ฟองเลา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย Res-T 092
ว693Hr
2557
ว693Hr
2557
Emo-meter (Employee Engagement on meter) เครื่องมือการวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกผันของบุคลากร จิรประภา อัครบวร รัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์ จารุวรรณ ยอดระฆัง ขวัญ นวลสกุล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย Res-T 093
จ490Em
2557
จ490Em
2557
ศักยภาพสินค้ายานยนต์ไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "สถาบันยานยนต์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม" "สถาบันยานยนต์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม" Res-T 094 NC
สยย245ศ
2554
สยย245ศ
2554
บทสรุปผู้บริหาร: โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล "สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ" "สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ" Res-T 095
สศอ814บ
2556
สศอ814บ
2556
บทสรุปผู้บริหาร: โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ไทยเชิงสร้างสรรค์สู่ฐานการผลิตในอาเซียน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Res-T 096
ว582บ
2558
ว582บ
2558
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 114 เมษายน 2558 การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) Res-T 097
TDRI364ก
2558
TDRI364ก
2558
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 115 พฤษภาคม 2558 แนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) Res-T 098
TDRI364น
2558
TDRI364น
2558
60 สุดยอดผลงานนวัตกรรมบนเส้นทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Res-T 099
ว755ห
2558
ว755ห
2558
บทสรุปผู้บริหาร(Executive Summary)โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกับอินเดียเพื่อรอบรับการเชื่อมโยงในภูมิภาค "ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย" "ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย" Res-T 100
ศ869บ
2558
ศ869บ
2558
รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกับอินเดียเพื่อรอบรับการเชื่อมโยงในภูมิภาค "ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย" "ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย" Res-T 101
ศ869ร
2558
ศ869ร
2558
บทสรุปผู้บริหารโครงการศึกษาผลกระทบของGlobal Supply Chainจากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่ออุตสาหกรรมไทย "สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" "สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" Res-T 102
สศอ814บ
2558
สศอ814บ
2558
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาผลกระทบของGlobal Supply Chainจากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่ออุตสาหกรรมไทย "สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" "สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" Res-T 103
สศอ814ร
2558
สศอ814ร
2558
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 116 มิถุนายน 2558 การประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) Res-T 104
364ก
2558
364ก
2558
ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของไทย : กรณีศึกษามาตรการตรวจสอบย้อนกลับและฉลากร่องรอยคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) Res-T 105 NC
สคพ278ผ
2556
สคพ278ผ
2556
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) Res-T 106 NC
สคพ278ก
2557
สคพ278ก
2557
การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS Economic Corridors)เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) Res-T 107 NC
สคพ278ก
2557
สคพ278ก
2557
การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน(ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS)ในภาคธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) Res-T 108 NC
สคพ278ก
2558
สคพ278ก
2558
การใช้ประโยชน์ของประเทศไทยจากข้อบทว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและความร่วมมือระหว่างประเทศในความตกลงเขตการค้าเสรี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) Res-T 109 NC
สคพ278ก
2558
สคพ278ก
2558
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 82 เดือนพฤษภาคม 2553 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินไปสู่การปฏิบัติ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) Res-T 078 NC
TDRI364ร
2553
TDRI364ร
2553
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 84 เดือนกรกฎาคม 2553 (ฉบับพิเศษ) ต้นทุนการประกอบการ : รถโดยสารประจำทาง VS รถบรรทุกในประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) Res-T 079 NC
TDRI364
ร2554
TDRI364ร
2554
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 85 เดือนสิงหาคม 2553 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) Res-T 080 NC
TDRI364
ร2554
TDRI364ร
2554
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 94 เดือนพฤษภาคม 2554 (ฉบับพิเศษ) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) Res-T 081 NC
TDRI364
ร2555
TDRI364ร
2555
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในภาคการผลิตและการบริการ (รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร) Sustainable Production Driven Strategy For Resouces Utilization Efficiency Enhancement in Production and Service Sectors (Executive Summery Report) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโดย บริษัท เทสโก้ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโดย บริษัท เทสโก้ จำกัด Res-T 082 NC
สศช691ค
2552 ล.1
สศช691ค
2552 ล.1
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในภาคการผลิตและการบริการ (รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานหลัก) Sustainable Production Driven Strategy For Resouces Utilization Efficiency Enhancement in Production and Service Sectors สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโดย บริษัท เทสโก้ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโดย บริษัท เทสโก้ จำกัด Res-T 082 NC
สศช691ค
2552 ล.2
สศช691ค
2552 ล.2
รายงานหลัก โครงการควบคุมและป้องกันปัญหาฝุ่นขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Res-T 083 NC
คพ178ร
2549
คพ178ร
2549
รายงานผลการศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี 2553-2557 กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน Res-T 084 NC
รง914ร
2552
รง914ร
2552
โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 1) รายงานผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศและการปรับตัวของภาคการผลิตไทย : บทวิเคราะห์โดยแบบจำลองทางเศรษฐมิติและแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย Res-T 086 NC
สศอ854ค
2553 ล.1
สศอ854ค
2553 ล.1
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 1) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย Res-T 086 NC
สศอ854ร
2553 ล.2
สศอ854ร
2553 ล.2
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2553 กรมควมคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควมคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Res-T 087
คพ178ร
2553
คพ178ร
2553
Thailand State of Pollution Report 2010 Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment Res-E 087
Po771Th
2010
Po771Th
2010
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2551-2552 Bangkok State of Environment 2008-2009 สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร Res-T 088 NC
ส691ร
2553
ส691ร
2553
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2553-2554 Bangkok State of Environment 2010-2011 สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร Res-T 088 NC
ส691ร
2554
ส691ร
2554
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 112 กุมภาพันธ์ 2558 บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) Res-T 089
TDRI364ร
2558
TDRI364ร
2558
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 110 ธันวาคม 2557 การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความขัดแย้งทางการเมือง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) Res-T 073
TDRI364ร
2557
TDRI364ร
2557
รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 Thailand Internet User Profile 2014 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส่วนงานดัชนีและสำรวจ สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) Res-T 074 NC
สพธอ532ร
2557
สพธอ532ร
2557
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 111 มกราคม 2558 ปรับทัศนคติภาครัฐ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) Res-T 075
TDRI364ร
2558
TDRI364ร
2558
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย (ระยะที่ 2) "สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโดย สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI)" สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโดย สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) Res-T 076
สศอ854ร
2554
สศอ854ร
2554
Foresight Vehicle Research Projects Foresight Vehicle Foresight Vehicle Res-E 052
Fo716Fo
2006 C.2
Fo716Fo
2006 C.2
รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันการขนส่ง จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันการขนส่ง จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย Res-T 077
สศอ854ร
2552
สศอ854ร
2552
บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยสำหรับการจัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Res-T 070
สศอ854บ
2557
สศอ854บ
2557
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยสำหรับการจัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Res-T 070
สศอ854ร
2557
สศอ854ร
2557
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Res-T 071
สศอ854ร
2557
สศอ854ร
2557
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดทำโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดทำโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Res-T 072
สศอ854ร
2549
สศอ854ร
2557
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล ระยะที่ 1) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Res-T 069 สศอ854บ
2557
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล ระยะที่ 1) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Res-T 069 สศอ854ร
2557
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 109 พฤศจิกายน 2557 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)    
2557
บทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทย Executive Summary and Policy Suggestion Assessment of Electric Vehicle Technology Development and Its Implication in Thailand มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)    
2556
รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการ P-12-01114 การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทย Assessment of Electric Vehicle Technology Development and Its Implication in Thailand มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)    
2556
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 108 ตุลาคม 2557 บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด่าว พ.ศ. 2542 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)    
2557
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
2557
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 107 กันยายน 2557 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐและการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)    
2557
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 106 สิงหาคม 2557 ทำไมต้องมี Thai PBO สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
2557
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 105 กรกฎาคม 2557 ชุดข้อเสนอการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)    
2557
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมของคลัสเตอร์ยุทธศาสตร์(ยานยนต์) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล    
2550
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 104 มิถุนายน 2557 นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย    
2557
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 102 เดือนเมษายน 2557 การประเมินมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากโครงการบ้านมั่นคง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย Res-T 047
TDRI364ร
2557
TDRI364ร
2557
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 103 เดือนพฤษภาคม 2557 การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย Res-T 048
TDRI364ร
2557
TDRI364ร
2557
บทสรุปผู้บริหาร โครงการพัฒนาข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Benchmarking) สาขายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดย สถาบันยานยนต์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Res-T 049
สศอ854บ
2548
สศอ854บ
2548
Thailand Economic Moitor April 2007 The World Bank The World Bank Res-E 050
Wo927Th
2007
Wo927Th
2007
รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า Prototyping of Fuel Cell (PEMFC) to Power Electric Vehicles. มรกต ชาญสำรวจ, พลอากาศโท สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Res-T 051
ม192ร
2551
ม192ร
2551
Foresight Vehicle Research Projects Foresight Vehicle Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd Res-E 052
Fo716Fo
2006
Fo716Fo
2006
Vietnam's Automotive Component Industry : Ready to go global? PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers Res-E 053
Pr945Vi
2007
Pr945Vi
2007
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาภายใต้แผนงานงบประมาณการบริหารรายการในต่างประเทศโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ เสนอต่อ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล,ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์,ยุทธนา ฐานมงคล,นุวงศ์ ชลคุป,ธีรภัทร ศรีนรคุตร,จุฬารัตน์ สีห์รา,พนิดา เทพขุน,พงษ์ศักดิ์ พรหมกร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไท (วว.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน Res-T 054
พ751ร
2551
พ751ร
2551
การเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล เสนอต่อ กระทรวงการต่างประเทศ ธีรภัทร ศรีนรคุตร,ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์,นุวงศ์ ชลคุป,พงษ์ศักดิ์ พรหมกร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไท (วว.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน Res-T 055
ธ636ก
2551
ธ636ก
2551
การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตไบโอดีเซลของสหรัฐอเมริกาและไทย เสนอต่อ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ พนิดา เทพขุน,พิศสมัย เจนวนิชปัญจกุล,ยุทธนา ฐานมงคล,พงษ์ศักดิ์ พรหมกร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไท (วว.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน Res-T 056
พ199ก
2551
พ199ก
2551
2007 Asian Industrial Foundation Development Research (Investigation of Automotive Recycle) Yano Research Institute Ltd Yano Research Institute Ltd Res-E 057
Ya24Tw
2008
Ya24Tw
2008
Japan, Moving Toward a More Advanced Knowledge Economy Volume 1 : Assessment and Lessons Tsutomu Shibata, Edited Knowledge for Development Program World Bank Institute Res-E 058
Ja35
2006 Vol.1
Ja35
2006
Japan, Moving Toward a More Advanced Knowledge Economy Volume 2 : Advanced Knowledge-Creating Companies Hirotaka Takeuchi Tsutomu Shibata, Edited Knowledge for Development Program World Bank Institute Res-E 058
Ja35
2006 Vol.2
Ja35
2006
JWP Japan Watch Project Vol.1 No.5 ตุลาคม-ธันวาคม 2550 ISSN 1905-7245 โครงการสันติไมตรี ไทย-ญี่ปุ่น โครงการสันติไมตรี ไทย-ญี่ปุ่น Res-T 059
ค961จ
2550
ค961จ
2550
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ที่เป็น Product Champion ของไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Res-T 042 NC
สศอ854ร
2556 ฉ.1
สศอ854ร
2556
รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก) โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ที่เป็น Product Champion ของไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Res-T 043 NC
สศอ854ร
2556 ฉ.1
สศอ854ร
2556
Executive Summary Project Study: Potential of Thai Automotive Accessory, The Accessory for Thai Production Champion The Office of Industrial Ecomics and Thammasat University Research and Consultancy Institute The office of Industrial Res-E 044
OIE32Ex
2013 C.1
OIE32Ex
2013
บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ที่เป็น Product Champion ของไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Res-T 045 NC
สศอ854บ
2556
สศอ854บ
2556
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย: IMT-GT) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Res-T 046 NC
สศอ854บ
2556
สศอ854บ
2556
CO2 Reduction The major Challenge for the automotive industry 24th International AVL Conference Engine & Environment September 13th, 2012 Uwe D. Grebe AVL List GmbH Res-E 038 NC
Gr788Co
2012
Gr788Co
2012
Proceedings Eegine & Environment 2012 24th International AVL Conference Engine & Environment September 13th -14th, 2012, Helmut-List-Halle, Graz, Austria Medieninhaber (Verleger) : AVL List Gmbh Medieninhaber (Verleger) : AVL List Gmbh Res-E 039 NC
Me489Pr
2012
Me489Pr
2012
รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 Thailand Internet User Profile 2013 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Res-T 040 NC
สพธอ532ร
2556
สพธอ532ร
2556
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 101 เดือนมีนาคม 2557 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันและเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย Res-T 041 NC
TDRI364ร
2557
TDRI364ร
2557
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 100 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 กฎกติกาของภาครัฐกับประสิทธิภาพของตลาด กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์, บรรณาธิการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย Res-T 037
TDRI364ร
2557
TDRI364ร
2557
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการศึกษาความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสำหรับการจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเปค (FTAAP) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Res-T 035 NC
สศอ854บ
2556 ฉ.1
สศอ854บ
2556
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสำหรับการจัดทำดขตการค้าเสรีของเอเปค (FTAAP) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Res-T 035 NC
สศอ854ร
2556 ฉ.2
สศอ854ร
2556
รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 4) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Res-T 036 NC
สศอ854ร
2556
สศอ854ร
2556
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 97 เดือนพฤศจิกายน 2556 นโยบายการค้าระหว่างประเทศการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย Res-T 034
TDRI364ร
2556
TDRI364ร
2556
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 96 เดือนตุลาคม 2556 การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย Res-T 030
TDRI364ร
2556
TDRI364ร
2556
คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก : ทางเลือกใหม่เพื่อเศรษฐกิจไทยอยู่รอด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Res-T 031
สศค854ค
2552
สศค854ค
2552
ความมั่นคงทางการคลังและเสถียรภาพทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Res-T 032
สศค854ค
2554
สศค854ค
2554
การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [โอกาสและความเสี่ยง] ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Res-T 033
สศค854ก
2555
สศค854ก
2555
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน [ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ในบริบทการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)] บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด Res-T 023
สศอ854ค
2555 ล.1
สศอ854ค
2555
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน [ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ในบริบทการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)] รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด Res-T 023
สศอ854ค
2555 ล.2
สศอ854ค
2555
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน [ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ในบริบทการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)] รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ    
2555
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อตอบสนองผู้ผลิตในประเทศและสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน และ BIMSTEC (ระยะที่ 3) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ Res-T 025
THTI364ร
2555
THTI364ร
2555
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อตอบสนองผู้ผลิตใน ASEAN และ BIMSTEC (ระยะที่ 4) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ Res-T 026
THTI364ร
2555
THTI364ร
2555
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ Res-T 027
สกศ615ร
2553
สกศ615ร
2553
รายงานการวิจัย แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ Res-T 028
สกศ615ร
2555
สกศ615ร
2555
รายงานการศึกษาเบื้องต้น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ The Creative Economy สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Res-T 029
สศช121ร
2552
สศช121ร
2552
JARI : Japan Automobile Research Institute Japan Automobile Research Institute Japan Automobile Research Institute Res-E 018
Ja35Ja
2012
Ja35Ja
2555
Sino-German Disaster Risk Management Project Annette Kohlmeier Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Res-E 019
Ko79Si
2012
>Ko79Si
2555
Cilimate Change and Security: Challenges for German Development Cooperatiom Alexander Carius,
Dennis Tanzler,
Achim Maas(Adelphi Consult, Berlin)
Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH    
2551
Disaster Risk Managemant: Contributions By German Develop Cooperation Federal Ministry for Economic Cooperation and Development(BMZ) Division for developmant education and information Federal Ministry for Economic Cooperation and Developmant(BMZ)    
2553
SYNTHESIS Report  European Flood Risk Management Research (CRUE Flood Risk Management Research Monograph Series) The CRUE Steering Committee The CRUE Steering Committee    
2555
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ ๓)  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ  ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม 
Res-T 001
สศอ854ร
2555
สศอ854ร
2555
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๕ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
Res-T 002
สศอ854ร
2555
สศอ854ร
2555
แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (พ.ศ.2555 -2559) Manufacturing Logistics Development Master Plan (2012-2016) สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ Res-T 005
กพร816ผ
2555
กพร816ผ
2555
การวิจัยและพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของไทย คณะผู้วิจัย  วิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน Res-T 003
พพ532ก
2555
พพ532ก
2555
กรณีศึกษา โครงการพัฒนาระบบบริหารการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Best Practise) ประจำปีงบประมาณ 2555 สถาบันยานยนต์ สถาบันยานยนต์ Res-T 004NC
สยย245ก
2555
สยย245ก
2555
รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 เพื่อเสนอต่อ UNFCCC ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Res-T 006
มกศ869ร
2553
มกศ869ร
2553
รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Res-T 007
มจธบ259ร
2553
มจธบ259ร
2553
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เครือข่ายวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออะเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Res-T 008
จฬ683ร
2554
จฬ683ร
2554
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 3) เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันเพื่อการวิจัยการพัฒนาประเทศไทย Res-T 009
สศอ854ร
2555
สศอ854ร
2555
Best Practices & Lessons Learned การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม Res-T 010 NC
กพร816บ
2555 ฉ.1
กพร816บ
2555
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์และบทสรุปของผู้บริหาร โครงการวิจัยการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นำเสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานเศรษกิจอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย Res-T 011
สศอ854ร
2555
สศอ854ร
2555
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเหล็กหล่อแกรไฟต์รูปทรงตัวนอน สำหรับงานแม่พิมพ์หล่อถาวร ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยภายใต้โครงการ 2-V Research Program ประจำปี 2553 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2553 ณัฐพล รัตนมาลี พลพร จาติเสถียร ฐิติพงษ์ งานศิริ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย Res-T 013
ณ342ร
2553
ณ342ร
2553
บทสรุปผู้บริหาร(Executive Summary) โครงการบริการแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2555 บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Res-T 014
สศอ854บ
2556
สศอ854บ
2556
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์(Final Report) โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2555 บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Res-T 015
สศอ854ร
2556
สศอ854ร
2556

หมายเหตุ

 คือ รายการใหม่