Follow

Show

ยุทธศาสตร์องค์กร

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้วยการให้บริการทดสอบการตรวจประเมิน และให้คำปรึกษา แนะนำ


ยุทธศาสตร์ ที่ 2

พัฒนาผลิตภาพด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ


ยุทธศาสตร์ ที่ 3

วิจัยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม


ยุทธศาสตร์ ที่ 4

ปรับปรุงการบริหาร เพื่อการบริการอย่างองค์กรชั้นนำ ด้วยธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ