Follow

Show

การพัฒนาบุคลากรยานยนต์

การจัดอบรม และสัมมนา

  • กลุ่มหลักสูตร TPS
  • กลุ่มหลักสูตร Mind Management & Manufacturing Skill
  • กลุ่มหลักสูตร ISO/Productivity
  • กลุ่มหลักสูตรระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
  • กลุ่มหลักสูตรการอบรมทั่วไป