Follow

Show

บุคลากรของเรา

ชื่อ : ตำแหน่ง :

สำนักงานกล้วยน้ำไท

ชั้น 3-4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110.

ผู้อำนวยการ

ดร. เกรียงศักดิ์  วงศ์พร้อมรัตน์ ดร. เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์
ผู้อำนวยการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
โทร: +662 712 2414 Ext. 6339, 6006
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 

รองผู้อำนวยการ

นาย ตรีพล  บุณยะมาน นาย ตรีพล บุณยะมาน
รองผู้อำนวยการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
โทร: +662 712 2414 Ext. 6003
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 

ผู้อำนวยการฝ่าย

นางสาว รัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์ นางสาว รัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์
ผู้อำนวยการฝ่าย

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
ฝ่าย: ฝ่ายยุทธศาสตร์
โทร: +662 712 2414 Ext. 6440
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นางสาว วิศนี  วัจนะพุกกะ นางสาว วิศนี วัจนะพุกกะ
ผู้อำนวยการฝ่าย

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
ฝ่าย: ฝ่ายอำนวยการสนับสนุน
โทร: +662 712 2414 Ext. 6002
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: