Follow

Show

รายการทรัพยากรสารสนเทศ > หนังสือวิชาการทั่วไป

ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ผู้จัดทำ
เลขเรียก
เลขผู้แต่ง
ปีที่จัดพิมพ์
โลกของยาง: วัสดุมหัศจรรย์จากลุ่มน้ำอะเมซอนสู่ความต้องการที่ท้าทาย ดร. บัญชา ชุณหสวัสดิกุล Inspire Text-T 678.2 NC
บ253ล
2557
บ253ล
2557
นวัตกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์ ดร. บัญชา ชุณหสวัสดิกุล Inspire Text-T 629.2 NC
บ253น
2555
บ253น
2555
บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีฯ สำนักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีฯ Text-T 003.54
สธอ593บ
2552
สธอ593บ
2552
การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง Tomozo Kobata สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 658.562
ค952ก
2549 ฉ.2
ค952ก
2549 ฉ.2
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน ธัญญา ผลอนันต์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 658.3 NC
ธ461ก
2546
ธ461ก
2546
ก้าวแรกกับการส่งออกไปญี่ปุ่น องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) Text-T 382.6 NC
JETRO58ก
2558
JETRO58ก
2558
Benchmarking ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ บุญดี บุญญากิจ กมลวรรณ ศิริพานิช สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 650 NC
บ447B
2545
บ447B
2545
100แผนภูมิสุดยอดกลยุทธ์การจัดการ Soichiro Nagashima สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 658 NC
So683ห
2546
So683ห
2546
ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รศ. นิตย์ สัมมาพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 658.4 NC
น573ภ
2546
น573ภ
2546
วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2554) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Text-T 364.132
ปปช512ว
2554
ปปช512ว
2554
คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับใช้งานจริง "ผศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ เพชร อิ่มทองคำ คมเดช เผือดผุด" บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด Text-T 004 NC
จ217ค
2558
จ217ค
2558
ระบบสารสนเทศในองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด Text-T 004.2 NC
ด422ร
2552
ด422ร
2552
สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการงานไอที ด้วยมาตรฐาน ITIL V.3 ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) Text-T 004 NC
ว693ส
2558
ว693ส
2558
อัพ!...กบาล ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ NextBook@NBC Text-T 004 NC
ภ471อ
2556
ภ471อ
2556
คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบล่า และโรคอุบัติใหม่อื่นๆสำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข คณะทำงานจัดการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า คณะทำงานจัดการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า Text-T 614.4
ค120ค
2558
ค120ค
2558
The BMW Hydrogen 7 Responsibility with performance BMW AG BMW AG Text-E 629.2293
BMW651BMW
2007
BMW651BMW
2007
เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร? คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Text-T 330.128
สศช691ศ
2550
สศช691ศ
2550
วิวัฒนาการพลังงาน สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน Text-T 333.79
พน453ว
2544
พน453ว
2544
การลดค่าใช้จ่ายด้วยการประหยัดพลังงาน สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน Text-T 333.7
พน453ก
2546
พน453ก
2546
เกร็ดความรู้ การอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้บริหาร หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ สำนักงานกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ สำนักงานกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน Text-T 333.7916
พน453ก
2550
พน453ก
2550
Q&A ปัญหาการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (IQA) สุประภาดา โชติมณี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 658.401 NC
ส824ค
2549
ส824ค
2549
หลักการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็นระบบ Benchmarking A Systems Approach for Continual Improvement โรแบร์, พอลล์ เจมส์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Text-T 658.4013 NC
ร938ห
2543
ร938ห
2543
Cost of Quality ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ "กำพล กิจชระภูมิ สุชาติ ยุวรี" สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 658.152 NC
ก581ค
2546
ก581ค
2546
เทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขัน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหามงคล สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไทย-เยอรมัน Text-T 658.5 NC
สทย931ท
2550
สทย931ท
2550
การพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจไทยโดยใช้ระบบบ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Text-T 658 NC
สศช691ก
2547
สศช691ก
2547
Smart People Smart Work สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 658.314
สพช936ส
2546
สพช936ส
2546
วิเคราะห์สถิติ e-Commerce เปรียบเทียบไทยกับต่างประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Text-T 658.83
สสช183ว
2552
สสช183ว
2552
Japan-ASEAN Beyond Economic Partnership Toward an East Asian Community? "Japan Watch Project Thailand Research Fund" Japan Watch Project Thailand Research Fund Text-E 330.95 NC
Ja36Ja
2006
Ja36Ja
2006
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดการเพิ่มผลผลิตภาคบริการ (Introduction to Productivity Measurement in Service Sector) วัฒนา พัฒนพงศ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 658.31 NC
ว398ค
2545
ว398ค
2545
พลังงานทดแทน พลังงานแห่งอนาคต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน Text-T 333.793
พน453พ
พน453พ
5ส ฉบับปฏิวัติโรงงาน (The 5S's: Five Keys to a Total Quality Environment) "Takashi Osada อมรรัตน์ สนธิไทย แปล" แผนกประมวญความรู้ ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 658.503 NC
อ968ห
2547
อ968ห
2547
5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต วิชิต สุรพนานนท์ชัย ไอเดียล อินโนเวชั่น Text-T 658.503 NC
ว549ห
2546
ว549ห
2546
KPIs Principle to Practice : วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริง "วสิษฐ์ พรหมบุตร สุธี ปิงสุทธิวงศ์ เจริญสิน เลิศมหกิจ" แผนกประมวญความรู้ ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 658.4013 NC
ว362ค
2549
ว362ค
2549
Smarter, Faster, Better ฉลาดขึ้น, เร็วขึ้น, ดีขึ้น "คาร์ลิน สโลน ลินด์ซีย์ พอลลัค สิริทิพย์ ขันสุวรรณ, แปล" เนชั่นบุ๊คส์ Text-T 658.4 NC
ค336ส
2551
ค336ส
2551
President One Who Are You? สายทางความสำเร็จแห่งชีวิต สาคร มงคล, บรรณาธิการ มีเดีย พัลซ์ Text-T 658.409 NC
พ947
2552
พ947
2552
เพิ่มผลิตภาพด้วย EDIPP สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Text-T 658.562 NC
กสอ147พ
2555
กสอ147พ
2555
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิถีไคเซ็น Lean Kaizen Ways A Tactical Guide to Create Value & Make Companies Competitive โกศล ดีศีลธรรม เพื่อนอุตสาหกรรม Text-T 658.02 NC
ก961พ
2557
ก961พ
2557
ทุนทางสังคม ฉบับประชาชน สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Text-T 323.042
สศช691ท
2548
สศช691ท
2548
Thailand's Superbrands An insight into Thailand's Strongest Brands Superbrands Superbrands Text-E 381.1
Su959Th
2012
Su959Th
2012
การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ : แนวคิดและแนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Text-T 658.022
สศช691ก
2547
สศช691ก
2547
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Text-T 338.927
สวทช587ว
2550
สวทช587ว
2550
VOC (voice of customer) Management and Process Improvement จัดการเสียงของลูกค้าอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ แผนกประมวลความรู้ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 658.81
ณ341จ
2555
ณ341จ
2555
รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายตามระบบ GHS กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Text-T 363.17
อย121ร
2555
อย121ร
2555
๑ ทศวรรษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๑๒๑ ปี อุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ Text-T 622
กพร816ห
2555
กพร816ห
2555
๙ บทบันทึกแห่งอ้อยและน้ำตาลทรายไทย "สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม " บริษัท โกบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Text-T 664.11
สอน121ก
ไม่ระบุ
สอน121ก
ไม่ระบุ
60 ปี จาก การพลังงานแห่งชาติ สู่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน Text-T 354.43
พพ532ห
2555
พพ532ห
2555
โลกรถยนต์ (the World of Cars) 2013 บริษัท สื่อสากล จำกัด สมาชิกสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย บริษัท สื่อสากล จำกัด สมาชิกสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย Text-T 629.22 NC
ล963
2555
ล963
2555
โลกรถยนต์ (the World of Cars) 2010-2011 บริษัท สื่อสากล จำกัด สมาชิกสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย บริษัท สื่อสากล จำกัด สมาชิกสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย Text-T 629.22 NC
ล963
2554
ล963
2554
โลกรถยนต์ (the World of Cars) 2009-2010 บริษัท สื่อสากล จำกัด สมาชิกสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย บริษัท สื่อสากล จำกัด สมาชิกสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย Text-T 629.22 NC
ล963
2553
ล963
2553
50 โรคซื่อ(บื้อ)ของหัวหน้างาน แผนกประมวญความรู้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 658.43
พ936ห
2547
พ936ห
2547
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี Text-T 354
นร473ย
2556
นร473ย
2556
การจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร มณีรัตน์ องค์วรรณดี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Text-T 690.23
ม137ก
2556
ม137ก
2556
พลังเล็กๆ เปลี่ยนโลกสีเขียว Paint the World Green บริษัท สยามมิชลิน จำกัด บริษัท สยามมิชลิน จำกัด Text-T 704.943
ส319พ
2554
ส319พ
2554
ประสบการณ์การเจรจาการค้าใน 18 ประเทศ มโนรถ กุศลศักดิ์ สำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก Text-T 382.1
ม184ป
2551
ม184ป
2551
สอน(เฉพาะ)คนไทยหัดพูดภาษาขะแมร์สไตล์จีรนันท์ จีรนันท์ วงษ์มงคล สำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก Text-T 495.932
จ555ส
2552
จ555ส
2552
กลยุทธ์สินค้าไทยชนะใจตลาดโลก โอภาส พานิชชีวะกุล สำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก Text-T 658.5
อ978ก
2553
อ978ก
2553
2505-2555 50 ปี โตโยต้า ร่วมทางตลอดมา เคียงข้างตลอดไป บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด Text-T 629.23
ต864ห
2555
ต864ห
2555
ภัยในอาหาร 2 นฤมล คงทน ,สุนทรีย์ เกตุคง และวารีรัตน์ บุญเอก สถาบันอาหาร Text-T 363.192
น276ภ
2549
น276ภ
2549
ประหยัดน้ำมัน ตั้งแต่ก่อนขับ... จนดับเครื่อง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน Text-T 629.28
สนพ111ป
2556
สนพ111ป
2556
ลดใช้รถ ลดใช้น้ำมัน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน Text-T 629.28
สนพ111ล
2548
สนพ111ล
2548
ธุรกิจกับผลิตภาพ (Business and Productivity) ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์, บรรณาธิการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Text-T 658.515 Nc
ธ716
2549
ธ716
2549
The Best of India : An Introduction to the Choicest of Indian Products Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry Text-E 382.63
De419Be
2011
De419Be
2011
Royal Enfield The Legend Rides On (Celebrating 50 years in India) Gordon G. May, Joseph M. Daniel Royal Enfield Text-E 629.2275
Go663Ro
2005
Go663Ro
2005
50 ปี 50 บทความ นำไทยก้าวไกล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Text-T 621.9
สศค854ห
2554
สศค854ห
2554
เครื่องจักรกล ที่พัฒนาโดยสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไทย-เยอรมัน Text-T 621.9
สทย931ค
2556
สทย931ค
2556
การ์ตูนสอนเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย ขบวนการเศรษฐกิจเข้มแข็ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Text-T 330.128
สศค854ก
2553
สศค854ก
2553
การ์ตูนสอนเศรษฐศาสตร์ ขบวนการเศรษฐกิจเข้มแข็ง ตอน ตะลุยปีศาจเงินเฟ้อกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Text-T 330.128
สศค854ก
2554
สศค854ก
2554
พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน Text-T 333.715
พน453พ
2554
พน453พ
2554
พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้วยกลยุทธ์ง่าย ๆ Management Guidebook in Practice สุทธิ สินทอง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 658 NC
ส773พ
2550
ส773พ
2550
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ สุภางค์ จันทวานิช สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Text-T 001.422
ส837ก
2554
ส837ก
2554
วิจัยเชิงคุณภาพไม่ยากอย่างที่คิด ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล Text-T 001.42
ข136ว
2556
ข136ว
2556
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สุภางค์ จันทวานิช สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Text-T 001.42
ส837ว
2555
ส837ว
2555
เศรษฐศาสตร์การจัดการและเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เอกอรุณ อวนสกุล สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Text-T 338.5
อ885ศ
2554
อ885ศ
2554
ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Text-T 001.42
น241ร
2552
น241ร
2552
โลกรถยนต์ The World of Cars 2014 บริษัท สื่อสากล จำกัด บริษัท สื่อสากล จำกัด Text-T 629.22 NC
ล963
2556
ล963
2556
The Illustrated Encyclopedia of Extraordinary Automobiles Giles Chapman DK Publishing Text-E 629.22203 NC
Ch466Il
2012
Ch466Il
2012
บริการที่เป็นเลิศ เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า Service Excellence : Customer Complaint Management พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอลซัลแทนท์ จำกัด Text-T 685.812
พ782บ
2556
พ782บ
2556
Service Excellence : Service Code บริการที่เป็นเลิศ : รหัสบริการ พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอลซัลแทนท์ จำกัด Text-T 658.812
พ782ซ
2553
พ782ซ
2553
บริการที่เป็นเลิศ กรณีศึกษาสรรพกรภาค 7 กรมสรรพากร Service Excellence: A Case Study of Regional Revenue Office 7 "พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล, พรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา" บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอลซัลแทนท์ จำกัด Text-T 354.809593
พ782บ
2555
พ782บ
2555
Service Excellence : Service Culture บริการที่เป็นเลิศ : วัฒนธรรมบริการ พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอลซัลแทนท์ จำกัด Text-T 658.812
พ782ซ
2553
พ782ซ
2553
วิธีเขียนแผนการตลาด "กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์" บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด Text-T 685.8 NC
ก432ว
2555
ก432ว
2555
การแปลขั้นสูง Advanced Translation สุพรรณี ปิ่นมณี สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Text-T 428.02 NC
ส828ก
2554
ส828ก
2554
การแปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ Translation: Thai into English พิมพันธุ์ เวสสะโกศล สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Text-T 428.0295911 NC
พ721ก
2555
พ721ก
2555
วันแม่แห่งชาติ 2556 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Text-T 394.4
ส229ว
2556
ส229ว
2556
Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers Osterwalder, Alexander and Pigneur, Yves John Wiley & Son Text-T 658.4012 NC
Os85B
2010
Os85B
2010
ครอบครัวอลวน คนอลเวง กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Text-T 641.31
อย677ค
2552
อย677ค
2552
อุตสาหกรรมและการรีไซเคิล อะทสึฮิโร, ฮอนดะ (เขียน) หนึ่งน้ำ นาวาบุญนิยม (แปลและเรียบเรียง) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Text-T 628.4458
ฮ159อ
2547
ฮ159อ
2547
อุตสาหกรรมไทย ใต้ร่มพระบารมี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Text-T 338.9593
อก814อ
2549
อก814อ
2549
โรคเกาต์กับการดูแลรักษาตัวเอง ภานุทรรศน์ ไพลิน Text-T 616.39
ภ431ร
2546
ภ431ร
2546
นวดเพื่อสุขภาพและความงาม เปรม แสงแก้ว ไพลิน Text-T 615.82
ป711น
2545
ป711น
2545
เขียนแบบวิศวกรรมมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) "มานพ ตันตระบัณฑิตย์ ไชยันต์ สิริกุล" สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Text-T 604.2
ม443ข
2557
ม443ข
2557
เขียนแบบวิศวกรรมมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) "มานพ ตันตระบัณฑิตย์ ไชยันต์ สิริกุล" สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Text-T 604.2
ม443ข
2557
ม443ข
2557
The World is Flat Friedman L. Thomas Picador Text-E 303.4833
Fr899Wo
2007
Fr899Wo
2007
เพราะลอจิสติกส์เป็นมากกว่าการส่ง : ศิลป์แห่งการจัดการโซ่อุปทาน "เซ็ทธ์, เดมอน แซนเดอร์, คอร์ดอน เอฟ. ปรียาธร พิทักษ์วรรัตน์, แปล" อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง Text-T 658.7
ซ533พ
2549
ซ533พ
2549
การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง "Kobata, Tomozo ศุภชัย อาชีวระงับโรค" สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 658.562
ค952ก
2549
ค952ก
2549
ทางเลือกพลังงานเพื่อดับโลกร้อน : Energy's Future Beyond Carbon "แกรี่, สติกซ์ และคนอื่นๆ คณะผู้แปลจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, ผู้แปล" วี วิชช์ Text-T 333.79
ก889ท
2550
ก889ท
2550
The amazing world of pneumatics "Gerhard Vogel Eugen Muhlberger" Vogel Industrie Medien GmbH & Co. Text-E 533
Ge368Am
2002
Ge368Am
2002
Proceedings of The 7th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย งานนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ Text-T 658.4013 NC
ม686พ
2549
ม686พ
2549
The Model T: A Pictorial Chronology of The Most Famous Car in the world Kreipke, Robert C. Ford Motor Company Text-E 629.23 NC
Kr92Mo
2007
Kr92Mo
2007
100 Years of Chevrolet "Ralph Kramer Jerry Burton" Automobile Quarterly Publications Text-E 629.23
Kr89Hu
2011
Kr89Hu
2011
The BMW Book BMW Group, Editor teNeues Verlag GmbH + Co KG Text-E 629.23 NC
BMW651
2012
BMW651
2012
ระเบียบโลกใหม่ New World Order สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง Text-T 327 NC
ส239ร
2555
ส239ร
2555
ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระ กสานติกุล คู่มือสำหรับประชาชน (เล่มที่ 1 ฉบับปรับปรุง) วีระ กสานติกุล สถาบันหมวกนิรภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Text-T 363.125 NC
ว841ค
2548
ว841ค
2548
รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์และวิธีการหลีกเลี่ยง โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระ กสานติกุล (คู่มือสำหรับประชาชน) วีระ กสานติกุล สถาบันหมวกนิรภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Text-T 363.125 NC
ว841ร
2547
ว841ร
2547
เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์ "สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ , สาโรช ศรีใส" "มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, องค์กรต่อต้านคอร์รับชัน (ประเทศไทย), มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย, ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย, สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ThaiPublica.org" Text-T 353.46
ส232ม
2557
ส232ม
2557
รอบรู้เรื่องพลาสติก "สถาบันพลาสติก เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์" สถาบันพลาสติก Text-T 668.4
PITH715ร
2556
PITH715ร
2556
Mini Simon Garfield Faber and faber Text-E 629.2
Si594Mi
2009
Si594Mi
2009
The Turkish Automotive Industry Through the Traces of Design Heritage of Anatolia and 40 years of Tofas 1968-2008 Onder Kucukerman Banu Kalay Erton Text-E 338.476292
On58Tu
2008
On58Tu
2008
สถานีต่อไป..ไฮเทค Next Station..Hi-Tech "กมล สุกิน, จันทร์จิรา พงษ์ราย, ชุติมา นุ่นมัน, ชุลีพร บุตรโครต, สิรินาถ สิริสุนทร, ปิยะ จรบุรี" สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ Text-T 606
ก135ส
2549
ก135ส
2549
ASSA : อาสาขับเคลื่อนความฝันสู่ความเป็นจริงในองค์กร วิฑูรย์ สิมะโชคดี โครงการอาสาอย่างมืออาชีพ (ASSA) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม Text-T 352.63
ว574อ
2551
ว574อ
2551
ระบบจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง Simulation and Training Systems September 2012 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม Text-T 355.42
สทป592ร
2555
สทป592ร
2555
เทคนิคการจัดฝึกอบรม "สมชาติ กิจยรรยง อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง" สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Text-T 658.3124
ส239ท
2550
ส239ท
2550
การวางแผนกลยุทธ์แบบง่ายๆ ที่ปฏิบัติได้จริง Simple and Practical Strategic Planning จิตติ รัศมีธรรมโชติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Text-T 658.4012
จ419ก
2553
จ419ก
2553
แกะดำทำธุรกิจทุ่งหญ้าแห่งความรู้และความสุข ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ซีเอ็ด ยูเคชั่น Text-T 658.827
ป418ก
2551
ป418ก
2551
ความจริง...บีบีซี เกริกเกรียรติ ชาลีจันทร์ Text-T 332.4
ก763ค
2555
ก763ค
2555
เกริกเกรียรติ ชาลีจันทร์ เกริกเกรียรติ ชาลีจันทร์ Text-T 923.3
ก763ก
2555
ก763ก
2555
บนเก้าอี้ร้อน...เรื่องของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยุค มารวย ไปรวย มารวย ผดุงสิทธิ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Text-T 332.642
ม467บ
2556
ม467บ
2556
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 คณะองคมนตรี โครงการแปลและจัดพิมพ์หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับคณะองคมนตรี Text-T 923.2593 NC
พ343
2556
พ343
2556
โลกรถยนต์ The World of Car 2015 บริษัท สื่อสากล จำกัด บริษัท สื่อสากล จำกัด Text-T 629.22 NC
ล963
2557
ล963
2557
การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป Text-T 125 NC
กค445
2555
กค445
2555
SQL Server 2008 R2 ธาริน สิทธิธรรมชารี รีไวว่า Text-T 005.7585 NC
ธ526อ
2555
ธ526อ
2555
Windows 8.1 ฉบับสมบูรณ์ พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร รีไวว่า Text-T 005.3684 NC
พ553ว
2556
พ553ว
2556
คู่มือช่างคอมฯ 2015 ฉบับสมบูรณ์ ภาสกร พาเจริญ โปรวิชั่น Text-T 004 NC
ภ493ค
2557
ภ493ค
2557
คู่มือ Office 2013 ฉบับใช้งานจริง ดวงพร เกี๋ยงคำ ไอซีดี พรีเมียร์ Text-T 005.3684 NC
ด211ค
2556
ด211ค
2556
Professional ASP.NET Programming ศุภชัย สมพานิช บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด Text-T 005.11 NC
ศ683ป
2557
ศ683ป
2557
สยามอารยานุสติ รักชาติแบบอารยะ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด Text-T 320.54
ก768ส
2557
ก768ส
2557
The Endless Journey of Silver Star 110 year Mercedes-Benz in Thailand ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด Text-T 629.2
ฝ211อ
2557
ฝ211อ
2557

หมายเหตุ

 คือ รายการใหม่