Follow

Show
 

EVENTS

OIE Forum 2019 โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

11 กันยายน  2562
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมจัดงานประจำปี 2562 สศอ. (OIE Forum 2019) พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดยในครั้งนี้จัดภายใต้ชื่อ “[SIAM]2 Model - Pathway Toward Smart Industry : สานพลัง เสริมทัพ ปรับสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมจากการต่อยอดมาตรการเดิมและผนวกเพิ่มเติมมาตรการใหม่ ที่จะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ ที่สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม รวมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ สศอ. ในการเสนอแนะนโยบาย การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม มาตรการแก้ปัญหาและการแจ้งเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนการกำหนดท่าทีและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่เหมาะสม
Events more