Follow

Show

สมัครงาน

1 กุมภาพันธ์  2562


ผุ้ชำนาญการ / นักวิจัย (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
•ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในด้านนโยบายภาครัฐ ด้านเทคโนโลยียานยนต์ และการประกอบธุรกิจ 
•จัดทำข้อมูลและ/หรือสื่อนำเสนอต่างๆ สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประชุม
•งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความสนใจเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ และเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ
•มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
•มีทักษะการนำเสนอผลงาน หรือการพูดต่อที่สารธารณะ
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างชำนาญ

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม

• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

15 มกราคม  2562


พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานบางปู)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
•ดูแลสถานที่
•ร่วมวางแผนกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการบำรุงเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภค และเครื่องมือ / เครื่องจักรทดสอบ 
•ประสานงานผู้รับเหมาในการซ่อมแซม แก้ไขระบบสาธารณูปโภค
•ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง เบื้องต้น เครื่องมือทดสอบ เครื่องจักร อุปกรณ์ในการทดสอบ
•อนุรักษ์พลังงานอาคารศูนย์ทดสอบ

คุณสมบัติ:
•วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
•อายุ 21-30 ปี 
•มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม

• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ


 

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่ง จดหมายสมัครงาน ติดรูปถ่าย
พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
655 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท กม. 34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-324-0710 ต่อ 310 โทรสาร 02-323-9598
e-mail : email


Job Application