Follow

Show

สมัครงาน

7 พฤษภาคม  2562


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์"

สถาบันยานยนต์ เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน การบริหารงานไม่ผูกพันกับระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก สถาบันยานยนต์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร

- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เกิน 61 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก
- มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีขึ้นไป)
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับภารกิจของสถาบันฯ ที่กำหนดไว้

เงื่อนไขในการจ้างและค่าตอบแทน

มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน หรือเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

PDF ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ 2562 

PDF ใบสมัครภาษาอังกฤษ 

PDF แบบรับรองคุณสมบัติตนเอง 

 

1 กุมภาพันธ์  2562


ผุ้ชำนาญการ / นักวิจัย (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
-ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในด้านนโยบายภาครัฐ ด้านเทคโนโลยียานยนต์ และการประกอบธุรกิจ
-จัดทำข้อมูลและ/หรือสื่อนำเสนอต่างๆ สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประชุม
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความสนใจเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ และเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ
-มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทักษะการนำเสนอผลงาน หรือการพูดต่อที่สารธารณะ
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างชำนาญ

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
-ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ค่าทันตกรรม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ฯลฯ

15 มกราคม  2562


พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานบางปู)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
-ดูแลสถานที่
-ร่วมวางแผนกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการบำรุงเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภค และเครื่องมือ / เครื่องจักรทดสอบ
-ประสานงานผู้รับเหมาในการซ่อมแซม แก้ไขระบบสาธารณูปโภค
-ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง เบื้องต้น เครื่องมือทดสอบ เครื่องจักร อุปกรณ์ในการทดสอบ
-อนุรักษ์พลังงานอาคารศูนย์ทดสอบ

คุณสมบัติ:
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
-อายุ 21-30 ปี
-มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

สวัสดิการ :
-ประกันสังคม
-ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
-ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ค่าทันตกรรม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ฯลฯ


 

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่ง จดหมายสมัครงาน ติดรูปถ่าย
พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
655 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท กม. 34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-324-0710 ต่อ 310 โทรสาร 02-323-9598
e-mail : email


Job Application