Follow

Show

สมัครงาน

4 กรกฎาคม  2562


พนักงานขับรถทดสอบ (ประจำสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1. ขับรถยนต์ทดสอบเพื่อเตรียมสภาพยางล้อและสนามลู่วิ่งให้พร้อมก่อนการทดสอบเสียง
2. รับตัวอย่างยางล้อทดสอบ บันทึกข้อมูล จัดเก็บตัวอย่าง
3. ปฏิบัติงานร่วมกับช่างเทคนิคในขั้นตอนการเตรียมรถยนต์ทดสอบ

คุณสมบัติ:
• วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาด้านช่างอุตสาหกรรม เช่น ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ
• ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในด้านช่างเทคนิค การขับรถยนต์ทดสอบ หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม

• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

4 กรกฎาคม  2562


ช่างเทคนิค (ประจำสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน E117
2. จัดเตรียมและดูแลอุปกรณ์การทดสอบ
3. บันทึกข้อมูลการทดสอบ

คุณสมบัติ:
• การศึกษาขั้นต่ำวุฒิ ปวส. สาขาด้านช่างอุตสาหกรรม เช่น ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ 
• หากมีประสบการณ์การทำงาน หรือเคยผ่านงานด้านการทดสอบรถยนต์ ยางล้อ และ ISO17025 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม

• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

4 กรกฎาคม  2562


วิศวกร (ประจำสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลควบคุมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน R117
2. วางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนกระบวนการทดสอบ จัดทำทบทวนรายงานผล
3. จัดทำปรับปรุง แก้ไข เอกสาร บันทึก ต่างๆ ของระบบ ISO17025
4. การดำเนินการสนับสนุนการยื่นขอการรับรอง Technical Service

คุณสมบัติ:
• การศึกษาขั้นต่ำวุฒิ ปริญญาตรี สาขาด้านวิศวกรรม หรืออุตสาหกรรม เช่น เครื่องกล ยานยนต์อุตสาหการ
• มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 5 ปี ในงานด้านทดสอบยานยนต์ ยางล้อ หรือที่เกี่ยวข้อง
• สามารถอ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

1 กรกฎาคม  2562


ผุ้ชำนาญการ / นักวิจัย (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
-ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในด้านนโยบายภาครัฐ ด้านเทคโนโลยียานยนต์ และการประกอบธุรกิจ
-จัดทำข้อมูลและ/หรือสื่อนำเสนอต่างๆ สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประชุม
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความสนใจเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ และเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ
-มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทักษะการนำเสนอผลงาน หรือการพูดต่อที่สารธารณะ
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างชำนาญ

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
-ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ค่าทันตกรรม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ฯลฯ


 

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่ง จดหมายสมัครงาน ติดรูปถ่าย
พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
655 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท กม. 34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-324-0710 ต่อ 310 โทรสาร 02-323-9598
e-mail : email


Job Application