Follow

Show

สมัครงาน

23 สิงหาคม  2561


ผู้จัดการแผนกธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. วางแผน มอบหมาย ติดตาม และควบคุมธุรการและจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนงานและความต้องการของผู้ขอรับบริการ

2. กลั่นกรอง ตรวจสอบหรืออนุมัติเอกสารงานธุรการและจัดซิ้อให้เป็นไปตามระเบียบ

3. กำกับดูแล และให้คำปรึกษา/แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

4. ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมทรัพย์สินของสถาบันฯ

คุณสมบัติ:

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ ด้านงานธุรการ และจัดซื้อ ภายในองค์กรอย่างน้อย 7 ปี

มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

23 สิงหาคม  2561


นักวิจัย (ด้านวิศวกรรม) ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
•ศึกษาวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ และจัดทำรายงาน
•ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ และมาตรฐานยานยนต์
•จัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร เพื่อนำเสนอในการประชุม/งานสัมมนาต่างๆ 

คุณสมบัติ:
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ยานยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยอย่างน้อย 2 ปี
•มีความรู้ด้านวิศวกรรมวัสดุ และชิ้นส่วนยานยนต์
•มีความสนใจเรื่องมาตรฐานยานยนต์ และเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ
•มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
•มีทักษะการนำเสนอผลงาน หรือการพูดต่อที่สารธารณะ
•สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม

• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

23 สิงหาคม  2561


ผู้ชำนาญการ/นักเศรษฐศาสตร์(วิจัยอุตสาหกรรม) ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน
• ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ
• จัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร เพื่อนำเสนอในการประชุม/งานสัมมนาต่างๆ
 
• งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติและวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ เครื่องกล ยานยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยอย่างน้อย 2 ปี
• มีความรู้ด้านระเบียบวิจัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ได้
• มีความสนใจเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ
• มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะการนำเสนอผลงาน หรือการพูดต่อที่สารธารณะ
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ในระดับดี

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม

• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ


 

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่ง จดหมายสมัครงาน ติดรูปถ่าย
พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
655 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท กม. 34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-324-0710 ต่อ 310 โทรสาร 02-323-9598
e-mail : email


Job Application