Follow

Show

ข่าวสาร

โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน ปีงบประมาณ 2561
สถาบันยานยนต์ โดยการสนับสนุนจากกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินงานโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน ปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้าง SME Transformer ที่สามารถเข้าสู่ยานได้

อ่านต่อ

บทความ

อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ และอุบัติเหตุจากรถกระบะ
ข้อมูลล่าสุดเรื่องรถกระบะและมาตรา 44 หลังจากการขยายเวลาบังคับใช้เป็นหลังสงกรานต์ คือ 1. แคปในรถกระบะนั่งได้แต่ต้องมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพิ่ม 2 หรือ 3 จุดแล้วแต่ความเหมาะสม 2. ถ้าต้องนั่งท้ายกระบะให้นั่งได้ไม่เกิน 6 คนโดยที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนประเภทรถยนต์ใหม่ 3. ถ้ามีคนนั่งท้ายกระบะจำกัดความเร็วในการขับขี่ไม่เกินที่ 80 ก.ม./ช.ม. และห้ามนั่งขอบกระบะถ้าใช้งานบรรทุกของใช้ความเร็วได้ตามปกติ

อ่านต่อ

MOTOR VEHICLE RECORD

March 2561
 
Vehicle
Motorcycle
March
Jan.-Mar.
Growth
YOY %
Growth
YTD %
March
Jan.-Mar.
Growth
YOY %
Growth
YTD %
Production
(Units)
195,257
539,690
9.21
11.15
178,047
543,178
-5.43
5.43
Domestic Sales
(Units)
95,082
237,093
12.12
12.64
164,576
465,093
0.33
0.72
Export (CBU)
(Units)
110,946
295,230
4.70
3.84
83.401
252,986
1.33
-0.06
Remark:
YOY (Year on Year: compare to the same month of this year to the last year)
YTD (Year to date: the accumulate from January to the latest month)
Export of Motorcycle is included CBU & CKD
 
AEC
 

INFO GRAPHIC

รวม INFO GRAPHIC น่ารู้ เข้าใจง่าย