Follow

Show

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์อบรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สถาบันยานยนต์ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในลักษณะของการจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของสถานประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์เป็นประจำทุกปี จึงขอแนะนำหลักสูตรอบรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ

บทความ

อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ และอุบัติเหตุจากรถกระบะ
ข้อมูลล่าสุดเรื่องรถกระบะและมาตรา 44 หลังจากการขยายเวลาบังคับใช้เป็นหลังสงกรานต์ คือ 1. แคปในรถกระบะนั่งได้แต่ต้องมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพิ่ม 2 หรือ 3 จุดแล้วแต่ความเหมาะสม 2. ถ้าต้องนั่งท้ายกระบะให้นั่งได้ไม่เกิน 6 คนโดยที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนประเภทรถยนต์ใหม่ 3. ถ้ามีคนนั่งท้ายกระบะจำกัดความเร็วในการขับขี่ไม่เกินที่ 80 ก.ม./ช.ม. และห้ามนั่งขอบกระบะถ้าใช้งานบรรทุกของใช้ความเร็วได้ตามปกติ

อ่านต่อ

MOTOR VEHICLE RECORD

November 2560
 
Vehicle
Motorcycle
November
Jan.-Nov.
Growth
YOY %
Growth
YTD %
November
Jan.-Nov.
Growth
YOY %
Growth
YTD %
Production
(Units)
190,385
1,831,616
11.48
1.27
192,451
1,902,878
17.78
13.25
Domestic Sales
(Units)
78,082
767,348
20.55
12.53
153,058
1,679,248
11.48
4.07
Export (CBU)
(Units)
103,042
1,043,862
4.64
-5.31
81,842
765,699
-15.84
-7.35
Remark:
YOY (Year on Year: compare to the same month of this year to the last year)
YTD (Year to date: the accumulate from January to the latest month)
Export of Motorcycle is included CBU & CKD