Follow

Show

ข่าวสาร

กิจกรรม ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time Manufacturing)
นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ทำการแทนผู้อำนวยสถาบันยานยนต์ กล่าวเปิดโครงการการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วย "ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี" (Just In Time Manufacturing)

อ่านต่อ

บทความ

อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ และอุบัติเหตุจากรถกระบะ
ข้อมูลล่าสุดเรื่องรถกระบะและมาตรา 44 หลังจากการขยายเวลาบังคับใช้เป็นหลังสงกรานต์ คือ 1. แคปในรถกระบะนั่งได้แต่ต้องมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพิ่ม 2 หรือ 3 จุดแล้วแต่ความเหมาะสม 2. ถ้าต้องนั่งท้ายกระบะให้นั่งได้ไม่เกิน 6 คนโดยที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนประเภทรถยนต์ใหม่ 3. ถ้ามีคนนั่งท้ายกระบะจำกัดความเร็วในการขับขี่ไม่เกินที่ 80 ก.ม./ช.ม. และห้ามนั่งขอบกระบะถ้าใช้งานบรรทุกของใช้ความเร็วได้ตามปกติ

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PDF ประกาศสถาบันยานยนต์ที่ 56/2559 เรื่อง การจัดหาที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน (Cluster Roadmap) และแผนคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน (Cluster Map) เพื่อเป็นยุทธศาสตร์สำหรับใช้ในการวางแผนคลัสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีพิเศษ
PDF ประกาศสถาบันยานยนต์ที่ 55/2559 เรื่อง การจัดหาที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีพิเศษ
PDF ประกาศสถาบันยานยนต์ที่ 54/2559 เรื่อง การจัดหาที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินศักยภาพของกลุ่มคลัสเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีพิเศษ

MOTOR VEHICLE RECORD

September 2560
 
Vehicle
Motorcycle
September
Jan.-Sep.
Growth
YOY %
Growth
YTD %
September
Jan.-Sep.
Growth
YOY %
Growth
YTD %
Production
(Units)
190,272
1,477,744
9.94
0.07
172,085
1,546,252
13.74
13.58
Domestic Sales
(Units)
77,592
620,715
21.92
11.53
147,913 (Aug)
1,235,081 (Jan-Aug)
-5.18
3.50
Export (CBU)
(Units)
120,654
849,982
7.19
-5.63
58,899
622,321
-1.10
-4.53
Remark:
YOY (Year on Year: compare to the same month of this year to the last year)
YTD (Year to date: the accumulate from January to the latest month)
Export of Motorcycle is included CBU & CKD