Follow

Show

INDUSTRY NETWORK รวมพลังเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม

INDUSTRY NETWORK รวมพลังเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม  โครงการสร้างการรับรู้สถาบันเครือข่าย กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อสาธารณชน ร่วมมือกันจัดทำตราสัญลักษณ์ สถาบันเครือข่าย กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของสถาบัน และใช้เป็นสัญลักษณ์การเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจของประเทศไทยในยุคดิจิทัล โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป


 
เพิ่มเติม