Download ตารางอบรมประจำปี
วันและเวลาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
เงื่อนไขการอบรม
1. ค่าลงทะเบียน(สำหรับการอบรม Public Training) แต่ละหลักสูตรจะระบุไว้แล้วในตาราง (ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
1.1 สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการอบรม

- Download ใบสมัครเข้าอบรม ใบสมัครเข้าอบรม
3. ทุกใบสมัครจะได้รับการยืนยันการอบรมจากทางสถาบันยานยนต์
(กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ เจ้าหน้าที่ประสานงานการอบรม)
4.ในกรณีสนใจหลักสูตรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้กรุณาติดต่อสอบถาม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
5.หลักสูตรประเภท Public ท้้ง onsite สามารถจัดอบรมในรูปแบบ In-House Training (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
โทรศัพท์ 0-2712-2414 ต่อ 6028-29 โทรสาร 0-2712-2415
E-mail : hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: แผนกพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันยานยนต์ (สำนักงานกรุงเทพฯ) ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2712-2414 ต่อ 6028-29 โทรสาร 0-2712-2415
E-mail : hrd@thaiauto.or.th,thanin@thaiauto.or.th
เพิ่มเพื่อน   กด like