ความเป็นมา

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ เป็นองค์กรอิสระซึ่งก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2541 และจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 กันยายนในปีเดียวกัน อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ใช้ กฎระเบียบการบริหารงาน แบบเอกชน ไม่ผูกพันระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ในตลาดโลก ให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และมีความเป็นอิสระในตัวเองเท่าที่กฎหมายจะเอื้ออำนวย

 

บริการ

  • ให้บริการด้านวิเคราะห์ธุรกิจ โดยรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับเสนอแนะชี้นำ และเตือนภัย เพื่อสนับสนุนการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้สามารถ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
  • ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ เพื่อช่วยในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพแก่ผู้ประกอบการ
  • ดำเนินการวิจัยด้านวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพในทางเทคโนโลยี และวิศวกรรมระดับสูง
  • พัฒนาบุคคลากรโดยมุ่งเน้นในหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ การเพิ่มผลผลิต ระบบคุณภาพ การบริหารจัดการ เป็นต้น และให้บริการจัดทำระบบรับรองความสามารถแก่บุคคลากรทั้งจากภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากร ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
  • การทดสอบผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งของประเทศไทย และมาตรฐานสากล รวมถึงทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • จัดทำระบบสารสนเทศยานยนต์ โดยรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งข้อมูลวิชาการ กฎระเบียบการค้า การตลาด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กำหนด นโยบาย และแผนงานของหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง

สถาบันเครือข่ายอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

หน่วยงานพันธมิตร (สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม)