คณะกรรมการ

...
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก

ประธานกรรมการ

...
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กรรมการ

...
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

กรรมการ

...
ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กรรมการ

...
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการ

...
นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล

นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

กรรมการ

...
นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

กรรมการ

...
นายกฤษฎา อุตตโมทย์

นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

กรรมการ

...
นายถาวร ชลัษเฐียร

กรรมการ

...
ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา

กรรมการ

...
นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

กรรมการ

...
ดร. เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

กรรมการและเลขานุการ