E-book ภายใต้โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน

อุตสาหกรรมอากาศยานเป็นอุตสาหรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต โดยมีการคาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 2560 – 2579 (ค.ศ. 2017 – 2036) จะมีเครื่องบินใหม่ขนาดมากกว่า 100 ที่นั่ง ...

ลงทะเบียนเพื่อรับ link E-book (Click)
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานส่วนใหญ่มีการผลิตในทวีปยุโรปและอเมริกา แต่เนื่องจากต้นทุนค่าแรงในปัจจุบัน ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่เริ่มมองหาผู้ผลิตชิ้นส่วนของตนเองนอกภูมิภาคมากขึ้น ...

ลงทะเบียนเพื่อรับ link E-book (Click)
จุดประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้เข้าใจช่องว่างของมาตรฐานระบบคุณภาพ IATF 16949 ในการยกระดับสู่ระบบ AS9100 ...

ลงทะเบียนเพื่อรับ link E-book (Click)
การออกแบบระบบ QMS Mapping ตามมาตรฐาน AS9100 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน AS9100 การระบุขอบเขตการนามาตรฐานมาใช้งาน ...

ลงทะเบียนเพื่อรับ link E-book (Click)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: แผนกพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันยานยนต์ (สำนักงานกรุงเทพฯ) ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2712-2414 ต่อ 6028-29 โทรสาร 0-2712-2415
E-mail : hrd@thaiauto.or.th,thanin@thaiauto.or.th
เพิ่มเพื่อน   กด like