Inspection Body (IB) TAI

ความเป็นมา

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกการค้าเสรี และความเป็นสากลจึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 โดยส่วนหนึ่งของการปรับปรุง พรบ. ดังกล่าวคือ การให้ผู้ยื่นคำขอการทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห กรรม(มอก.) สามารถเลือกหน่วยงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มาตรวจการทำฯ ณ. สถานประกอบการแทนสมอ.ได้

หน่วยตรวจสถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมอ. เพื่อตรวจการทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ โดยการตรวจการทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น สถาบันยานยนต์จะมุ่งเน้นไปที่มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์และชิ้น ส่วนเป็นหลัก และให้บริการในรูปแบบ One Stop Service เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ

นั่นคือ สถาบันยานยนต์ จะดำเนินการทบทวนคำขอที่ได้รับมาจาก สมอ.ทำการตรวจประเมินระบบของโรงงานเก็บตัวอย่าง และนำมาทำการทดสอบด้วยห้องปฎิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานISO/IEC 17025 รวมทั้งจัดทำรายงานประเมิน ผลการตรวจประเมินระบบ ประเมินผลการทดสอบ และสรุปรายงานเพื่อนำเสนอ สมอ. พิจารณาออกใบอนุญาต ต่อไป

นอกจากการตรวจการทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แล้ว สถาบันยานยนต์ก็ยังเปิดให้บริการการตรวจตามมาตร ฐาน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามที่ผู้ขอรับบริการหรือลูกค้าต้องการด้วย โดยจะมุ่งเน้นไปที่มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นหลักเช่นเดียวกับการตรวจการทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ราคาตรวจการทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามที่ สถาบันยานยนต์ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนในการให้บริการทางสถาบันฯขอปรับราคาการตรวจการทำฯดังนี้

ค่าใช้จ่ายการให้บริการตรวจการทำ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (IB) *

กำหนดค่าบริการ

หมายเหตุ

1. ค่าตรวจโรงงาน

14,000 บาท/วัน**

จำนวน 2 วัน/โรงงาน

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

 

2.1 ค่าเสียเวลาในการเดินทาง (ถ้ามี)

10,000 บาท/วัน***

อย่างน้อย 1 วัน

2.2 ค่ารายงาน

2,500 บาท/ฉบับ

2.3 ค่าดำเนินการต่างประเทศ (ถ้ามี)

2,500 บาท/วัน***

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

หมายเหตุ :
*
ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ อาทิ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าธรรมเนียม VISA, การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
**
หากผู้ยื่นคำขอมายื่นคำขอและมีการตอบรับใบเสนอราคามาที่สถาบันยานยนต์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2559 รวมถึงให้ดำเนินการตรวจภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จะคิดค่าบริการตรวจโรงงาน 7,000 บาท/วัน อนึ่งหากมีการตรวจเพื่อติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ การสุ่มตัวอย่างให้มีการคิดค่าบริการตามจริง
***
การนับวันให้บริการ ให้นับ 24 ชั่วโมง เท่ากับ 1 วัน และเกินกว่า 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน โดยเริ่มนับจากเวลาเดินทางออกจากประเทศไทยถึงเวลาเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยประเทศดังต่อไปนี้ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รัสเซีย สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี เบลเยียม สเปน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ โปรตุเกส และสิงคโปร์ คิดดำเนินการต่างประเทศเป็นวันละ 3,250 บาท/วัน และคิดตามจำนวนผู้ตรวจ

อัตราค่าบริการตรวจติดตามผลภายหลังการอนุญาต (Surveillance)

ค่าใช้จ่ายการให้บริการ
ตรวจติดตามผลภายหลังการอนุญาต (Surveillance)

กำหนดค่าบริการ

หมายเหตุ

1. ค่าตรวจโรงงานรวมค่ารายงาน

10,000 บาท/วัน**

จำนวน 1 วัน/โรงงาน

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

 

2.1 ค่าเสียเวลาในการเดินทาง (ถ้ามี)

-

 

(ราคาค่าบริการไม่รวม Vat 7%)

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ :
*
ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ในการเดินทางของเจ้าหน้าที่
**
หากผู้ยื่นคำขอประสงค์ให้สถาบันฯ ดำเนินการจัดหารถ รับ-ส่ง ให้เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ คิดอัตราค่าพาหนะในการเดินทางของผู้ตรวจ 3,000 บาท/วัน

NEED MORE INFOMATION?
Call our lab or fill this form and We'll respond quickly
Tel.(+662)324-07100710 - 9 Ext. 134,135,138
Name:
Company:
Tel:
E-mail:
Please type your question here.