เขตปลอดอากร (Free Zone) หมายถึง เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

ประโยชน์ของเขตปลอดอากร ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย บังคับให้ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร มีการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Content) ให้ได้ 40% อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทต่างชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรม และเพิ่มการแข่งขันในตลาดมากขึ้น เอกสารสำหรับการยื่นขอใบรับรองกระบวนการผลิตในประเทศไทย

...
...
...
...
...

NEED MORE INFOMATION?
Call our lab or fill this form and We'll respond quickly
Tel.(+662)324-07100710 - 9 Ext. 134,135,138
Name:
Company:
Tel:
E-mail:
Please type your question here.