Follow

Show

การบริการฝึกอบรม


อุตสาหกรรมอากาศยานเป็นอุตสาหรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต โดยมีการคาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 2560 – 2579 (ค.ศ. 2017 – 2036) จะมีเครื่องบินใหม่ขนาดมากกว่า 100 ที่นั่ง ...

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานส่วนใหญ่มีการผลิตในทวีปยุโรปและอเมริกา แต่เนื่องจากต้นทุนค่าแรงในปัจจุบัน ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่เริ่มมองหาผู้ผลิตชิ้นส่วนของตนเองนอกภูมิภาคมากขึ้น ...

จุดประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้เข้าใจช่องว่างของมาตรฐานระบบคุณภาพ IATF 16949 ในการยกระดับสู่ระบบ AS9100 ...

การออกแบบระบบ QMS Mapping ตามมาตรฐาน AS9100 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน AS9100 การระบุขอบเขตการนามาตรฐานมาใช้งาน ...