Follow

Show

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก ข้อตกลง APMRA ตอนที่ 2 โดยนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุลประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก ข้อตกลง APMRA ตอนที่ 2

โดยนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

https://youtu.be/9_-ED1hdKJI
29 กันยายน  2564

 
เพิ่มเติม