DAutomation และ Robotic ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

Automotive Summit 2018
“Automation และ Robotic ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”

นโยบายของรัฐบาลนั้นมีความประสงค์ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยผ่านนโยบาย Industry 4.0 ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและให้บริการ อาทิ

 • การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่องจักรและระบบ ในลักษณะ industrial automation เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคล หรือ Sequence Production แต่ยังรักษาประสิทธิภาพการผลิตที่สูงในระดับเดียวกับการผลิตแบบ Mass Production
 • การเชื่อมโยงการผลิตและการกระจายสายการผลิต (Decentralized Production) ผ่านระบบดิจิตัล
 • การที่เครื่องจักรหรือหน่วยงานผลิตสามารถสื่อสารกันได้และตอบสนองโดยอัตโนมัติการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและตลาด (intelligent networking หรือ Independent Process Management)

โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์เข้าสู่ยุคของ Industry 4.0 นั้นนับจากนี้จะมีการพัฒนาการไปสู่การใช้ระบบ Automation และ Robotic มากขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องทำความเข้าใจ มีการปรับตัวและมีมาตรการมารองรับอย่างเหมาะสมและทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ รวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ขณะที่งานสัมมนา Automotive Summit ก็เป็นหนึ่งในเวทีที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานการศึกษา และผู้สนใจ ผ่านทางวิทยากรผู้ชำนาญการที่เกี่ยวข้อง โดยในงาน Automotive Summit 2018 นี้นั้นทางเราได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ อาทิ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานเฉพาะทางที่พัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ตัวแทนผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้าน Automation และ Robotic โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

 • นวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่กับ Automotive Intelligent
 • การใช้ Automation Technology กับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 • ความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยในการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ
 • ความท้าทายของการพัฒนากำลังคน สู่อุตสาหกรรม 4.0 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
แนวคิด แนวโน้มและการประยุกต์ใช้ Automation และ Robotic ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
วันและเวลา วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.30 น.
สถานที่ ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 202-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ร่วมจัดโดย

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการยานยนต์ และชิ้นส่วน
 • ผู้ประกอบการ Start Up
 • หน่วยงานราชการ
 • สถาบันการศึกษา
 • นักวิชาการ และผู้สนใจโดยทั่วไป
 • สื่อมวลชน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อรับทราบข้อมูลแนวโน้มการใช้และความสำเร็จที่ได้จากการนำ Automation และ Robotic มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
 • เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการนำ Automation และ Robotic ไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

หมายเหตุ

 • บรรยายภาษาไทยตลอดการสัมมนา
 • สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นั่งจำนวนจำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์แก่ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า