Follow

Show

สถาบันยานยนต์ ขยายขอบข่ายการตรวจสอบและรับรอง ระบบงานหน่วยตรวจ มอก.17020-2556

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และคณะหน่วยตรวจสถาบันยานยนต์ เข้ารับมอบใบรับรองระบบงานหน่วยตรวจ มอก.17020-2556 (ISO/IEC 17020 : 2012) ในสาขาการตรวจโรงงาน เพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 3) โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ให้การรับรองระบบงานแก่ หน่วยตรวจสถาบันยานยนต์ ครั้งแรก เมื่อ 24 พฤษภาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สมอ. ในการให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แก่ผู้ประกอบการ โดยหน่วยตรวจช่วยเพิ่มความสะดวกในขั้นตอนการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพโรงงาน และลดระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาตจาก สมอ.

สถาบันยานยนต์ ได้รับการรับรองระบบงานครั้งนี้ เป็นการต่ออายุครั้งที่ 3 ซึ่งได้รับการขยายขอบข่ายการตรวจเพิ่มเติม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เซรามิก และอุปกรณ์สุขภัณฑ์ และ โภคภัณฑ์ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้บริการงานทดสอบของสถาบันฯ และเป็นการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมอย่างรอบด้าน

โดยขอบข่ายของหน่วยตรวจสถาบันยานยนต์ ที่ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ ตามข้อกําหนดการตรวจสอบและรับรอง – ข้อกําหนดสำหรับหน่วยตรวจ มาตรฐาน ISO/IEC 17020: 2012 ในสาขาการตรวจโรงงานเพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
- ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- เครื่องกล
- เหล็ก
- เซรามิก และอุปกรณ์สุขภัณฑ์
- โภคภัณฑ์

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอรับการปรึกษาเกี่ยวกับสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ข้างต้น ตามข้อกำหนดการตรวจสอบและรับรองได้ที่ แผนกตรวจประเมิน สถาบันยานยนต์ โทรศัพท์ 02-712-2414 ต่อ 6601 หรือ อีเมล audit@thaiauto.or.th

ที่มา: สถาบันยานยนต์

ภาพประกอบ
 
เพิ่มเติม