Follow

Show

“ไมล์สโตน” ยานยนต์ไฟฟ้า

สมุดปกขาว “การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่” (Next-Generation Automotive : Promotion and Development) จัดทำโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สาระส่วนหนึ่งระบุถึง“ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV)” ถือเป็นหนึ่งใน“วาระแห่งชาติ” ที่จะปฏิวัติวงการยานยนต์ไทย ทั้งนี้ ประเทศควรตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย โดยการเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษน้อย (Low Emission Vehicle : LEV) และมุ่งไปสู่ยานยนต์ที่ปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle : ZEV) ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) และยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle : FCEV)

โดยรายงานฉบับนี้ได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการศึกษาข้อมูลในประเทศไทยและกรณีศึกษา จากต่างประเทศ การประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้แผนการทำงานเป็นรูปธรรม

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/
 
เพิ่มเติม