Follow

Show

โครงการประกวดเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สถาบันยานยนต์

โครงการประกวดเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดออกแบบ เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ (Logo)  รับรองผลิตภัณฑ์ของสถาบันยานยนต์ "TAI Mark" เพื่อหาสัญลักษณ์ที่เหมาะสม เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายในการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานยานยนต์และชิ้นส่วน หรือที่เกี่ยวข้อง และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในระดับสากล

ระยะเวลาส่งผลงานและการประกาศผลการประกวด
- ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
- ติดตามผลการคัดเลือกและตัดสินได้ทาง www.thaiauto.or.th

รางวัลและเงื่อนไข
1. ผู้ชนะที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รางวัลเงินสด จำนวน 3,000 บาท (1 รางวัล)
2. ผลการตัดสินของสถาบันยานยนต์ ถือเป็นสิ้นสุด จะอุทธรณ์โต้แย้งใดๆ มิได้
3. ประกาศผลวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 สามารถติดตามการประกาศผลได้ที่ www.thaiauto.or.th
4. ทันทีที่ประกาศผลการตัดสิน ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันยานยนต์ และลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย  โดยสถาบันยานยนต์ สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงใช้ประโยชน์ได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ รวมทั้งการยกเลิกการใช้งานในอนาคต โดยไม่ผูกพันกับผู้ออกแบบ

ส่งผลงานได้ที่ Email : audit@thaiauto.or.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่  : คุณอมรรัตน์หรือคุณวัชรี 
โทร. 0-2712-2414 ต่อ 6602, 6614


PDF รายละเอียดโครงการประกวดฯ 
เพิ่มเติม