Follow

Show

โครงการการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

โครงการการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
Made in Thailand : MiT

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทำระบบการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการรับรอง สินค้าที่ผลิตในประเทศ
พร้อมเปิดให้บริการยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.fti.or.th/mit/
 
เพิ่มเติม