Follow

Show

"รถตุ๊กตุ๊ก" เอกลักษณ์ของไทย ยกระดับพัฒนาใหม่ "สู่สากล"

“รถตุ๊กตุ๊ก” เป็นหนึ่งในเอกลักษ์ของประเทศไทยที่ต่างชาติรู้จักกันดี ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายได้พัฒนาเอกลักษณ์ของไทยนี้ไปสู่ “รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า” นำออกมาใช้งาน จัดจำหน่าย และส่งออก แต่เนื่องด้วยรถตุ๊กตุ๊กดั้งเดิมนั้น ยังไม่มีมาตรฐานควบคุมทั้งด้านความปลอดภัย สมรรถนะ การควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากรรม (สมอ.) ได้เห็นความสำคัญจับมือกับ สถาบันยานยนต์ เพื่อศึกษาและจัดทำร่างมาตรฐานขึ้น เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์สามล้อไฟฟ้าของประเทศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของสากล ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานป้องกันไฟดูด มาตรฐานป้องกันไฟช็อตจากน้ำ มาตรฐานป้องกันการพลิกคว่ำ มาตรฐานระบบเบรก รวมถึงมาตรฐานการควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม จากเครื่องยนต์สันดาปเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้า จึงทำให้การปล่อยมลพิษ เป็น Zero Emission นั่นเอง…

การจัดทำมาตรฐานครั้งนี้ มีคณะทำงานจากทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ และภาคการศึกษา ร่วมในการพิจารณาร่างที่จัดทำขึ้น และได้ทำการแผ่แพร่ ผ่านการประชาวิจารณ์ เพื่อความเห็นชอบทั้งหน่วยงานด้านภาครัฐ ภาคการศึกษา ผู้ผลิตและผู้ใช้ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปการจัดสัมมนาเผยแพร่ร่างมาตรฐานดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานทั่วไป เพื่อให้ผู้ประกอบการสามล้อไฟฟ้าสามารถใช้อ้างอิงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน คุ้มครองความปลอดภัยทั้งผู้ใช้รถและผู้ใช้ถนน และเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลจาก ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา สถาบันยานยนต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-324-0710 ต่อ 134-135
อีเมล tsa@thaiauto.or.th
ไลน์ @thaiauto
 
เพิ่มเติม