Follow

Show

สถาบันยานยนต์ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมในมาตรฐานพิเศษชะลอการว่างงาน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 – นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมในมาตรฐานพิเศษชะลอการว่างงาน นำโดยนายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลกร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC+HDC) และ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็นซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานและร่วมหารือร่วมกัน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาการศึกษาและบุคลากร สำหรับรองรับความต้องการพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมต่อไป ณ บริษัท เอสเอ็นซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง
 
เพิ่มเติม