Follow

Show

สยย. นำคณะผู้ประกอบการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอากาศยาน ณ บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 - สถาบันยานยนต์ นำคณะผู้ประกอบการ จำนวน 13 บริษัท เข้าร่วมกิจกรรม “การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ณ บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จังหวัดนครราชสีมา” ภายใต้โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน ปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรวุฒิ เชิดชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต้อนรับและนำคณะเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอากาศยานในอนาคต

 
เพิ่มเติม