Follow

Show

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาปิดโครงการ “โครงการค่าใช้จ่ายพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาปิดโครงการ “โครงการค่าใช้จ่ายพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า”

ด้วยสถาบันยานยนต์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้ดำเนินการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า  โดยศึกษาข้อกำหนดด้านเทคนิคและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านสมรรถนะ ด้านความปลอดภัย ด้านประสิทธิภาพพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้ สถาบันยานยนต์ โดยคณะผู้จัดทำร่างมาตรฐานสามล้อที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ได้จัดทำร่างมาตรฐานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาปิดโครงการฯ
ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรม ปทุมวันปริ้นเซส สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ

PDF กำหนดการงานสัมมนา

PDF แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน 
เพิ่มเติม