Follow

Show

ก.อุตฯ ประชุมหารือคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ

ก.อุตฯ ประชุมหารือคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ
เร่งขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการใช้และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1-1/2563ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการใช้และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยายนต์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ซึ่งที่ประชุมได้รับรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการทดสอบและการจัดหาเครื่องมือทดสอบ คาดก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องมือทดสอบในเดือนสิงหาคม 2563 การดำเนินการพัฒนาบุคลากรรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ได้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และจัดทำคู่มือยานยนต์สมัยใหม่เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐาน นโยบาย และมาตรการการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายานยนต์ขนส่งอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

ความก้าวหน้าการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว โดยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อบริหารจัดการซากแบตเตอรี่ที่เกิดจากการใช้งานภายในประเทศอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนต่อเศรษฐกิจหมุนเวียนและต่อยอดการศึกษาการจัดตั้งโรงงานบริหารจัดการซากแบตเตอรี่ และความคืบหน้าการบริหารจัดการซากรถยนต์ และความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ ณ สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา คาดจะแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ในช่วงปลายปี 63 หรือต้นปี 64
 
เพิ่มเติม