Follow

Show

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

สถาบันยานยนต์ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในลักษณะของการจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานจากสถานประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้ที่สนใจทั่วไป ดำเนินการจัดฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ จึงขอแนะนำหลักสูตรอบรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

หลักสูตรแนะนำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ตารางอบรมประจำปี 2563 (Public Training) l View l Download l
ตารางอบรมประจำปี 2563 (In-house Training) l View l

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด หรือหลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจากตารางฯ และส่งใบสมัครขอรับการฝึกอบรมได้ที่
แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ คุณธานินทร์,คุณศุกลรัตน์,คุณสุวรรณ
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th, hrd.thailandautomotive@gmail.com

เพิ่มเพื่อน

 

 


PDF รายละเอียดหลักสูตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

PDF ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
เพิ่มเติม