Follow

Show

ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความต้องการของการอบรมประจำปี 2563

แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์ มีความประสงค์จะสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการอบรมและสัมมนา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดทำหลักสูตรหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงขอความกรุณาในการกรอกแบบสำรวจความต้องการของการอบรมและสัมมนาโดยสามารถ ตอบบแบบสอบถามได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ตอบแบบสำรวจ Online(Click)
หรือ Download แบบสำรวจ ส่งกลับมายังแผนกพัฒนาผู้ประกอบการทางโทรสาร: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 ดยสามารถ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-712-2414 ต่อ 6701-10

เพิ่มเพื่อน


PDF แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม

PDF แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม 
เพิ่มเติม