Follow

Show

สยย.ร่วมหาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

สยย.ร่วมหาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
          เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  นางสาวรัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันยานยนต์ เข้าร่วมประชุมการหารือแนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ครั้งที่ 1/2561 กับกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และ Thai-Subcon เพื่อหารือแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนโดยมาตรการของ BOI  และตามเป้าหมายแผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
          โดยได้ข้อสรุปจากการหารือดังกล่าวว่า ควรส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศให้สามารถใช้ของที่ไทยทำเองได้ ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคจากหลายปัจจัยที่ต้องหาแนวทางแก้ไขร่วมกันหลายฝ่าย และผลักดันไปสู่แผนงานที่เป็นรูปธรรม  ซึ่งกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะประสานกับทุกฝ่ายในการผลักดันข้อเสนอแนะดังกล่าวให้มีความคืบหน้าต่อไป 
เพิ่มเติม