Follow

Show

ประชาสัมพันธ์อบรมประจำเดือนกรกฎาคม 2561

สถาบันยานยนต์ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในลักษณะของการจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของสถานประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์เป็นประจำทุกปี จึงขอแนะนำหลักสูตรอบรมประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดังนี้

หลักสูตรแนะนำประจำเดือน กรกฎาคม 2561
PDF รายละเอียดหลักสูตรประจำเดือนกรกฎาคม2561

PDF ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
เพิ่มเติม