Follow

Show

ประชาสัมพันธ์อบรมประจำเดือนมิถุนายน 2561

สถาบันยานยนต์ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในลักษณะของการจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของสถานประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์เป็นประจำทุกปี จึงขอแนะนำหลักสูตรอบรมประจำเดือน มิถุนายน 2561 ดังนี้

หลักสูตรแนะนำประจำเดือน มิถุนายน 2561
PDF รายละเอียดหลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน

PDF รายละเอียดหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า"

PDF ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
เพิ่มเติม