Follow

Show

โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน ปีงบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องสู่ผู้ประกอบการ เพื่อการตัดสินใจในการเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยานและโอกาสของผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย
2) เพื่อทราบความต้องการของอุตสาหกรรมอากาศยาน สู่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศ และร่วมประชุมระดมสมองแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ ในการผลิตชิ้นส่วน
3) เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยานด้วยตนเอง ซึ่งสถาบันฯได้จัดเป็นครั้งแรกพร้อมทั้งการถามตอบข้อสงสัยแบ่งปันประสบการณ์จริงกับผู้ที่อยู่ในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ผู้บรรยาย

1) Mr. Mathieu Tellier บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น เซฟตี้ (IAS) จากัด
2) แขกรับเชิญ บริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานต่างประเทศ
3) นางสาว กรองกนก มานะกิจจงกล ผู้อานวยการ กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
4) Mr. Ketan Pole CEO CCS Group


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา


PDF รายละเอียดงานสัมมนา

PDF 01 Introduction

PDF 02 Aerospace market overview

PDF 03 Comparison between automobile industry and aviation industry

PDF 04 Safety and quality requirement

PDF 05 How to enter aerospace supply chain 
เพิ่มเติม