Follow

Show

กิจกรรม การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต Loss Reduction Process (LRP)

สถาบันยานยนต์ รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต Loss Reduction Process (LRP) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์มีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตซึ่งนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตขององค์กร
 • เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถมองเห็นและวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองโดยผ่านการให้คำแนะนำแบบพี่เลี้ยงจากที่ปรึกษา
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืนภาพ (Productivity) เพื่อให้เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืน
  รูปแบบการดำเนินการ การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย
 • การฝึกอบรมภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ 3 วัน
 • การให้คำปรึกษาแนะนำ ณ โรงงาน ไม่น้อยกว่า 6 วัน/โรงงาน
 • นำเสนอผลสรุปผลการดำเนินโครงการ 1 วัน

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม
รอบที่ 1 เดือน,มกราคม 2560 ถึง เดือนมิถุนายน 2561 : รับสมัครจำนวน 8 โรงงาน
รอบที่ 2 เดือน,มีนาคม 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2561 : รับสมัครจำนวน 7 โรงงาน

  หัวข้อการดำเนินกิจกรรม
 • หลักการรู้ตน + รู้แจ้ง
 • ความเข้าใจและการบรรลุในมาตรฐาน และ เป้าหมาย
 • การพิสูจน์ให้เห็นจริงใน ปัญหา
 • การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis)
 • การระบุสิ่งที่ควรควบคุม ( Parameter ) และการเฝ้าระวัง ( Monitoring )
 • การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวัง ( Root Cause Analysis)
 • การกำหนดแนวทางการแก้ไข ( Corrective Action)
 • การประเมินผลการแก้ไข และ การสรุป
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • สถานประกอบการมีผลการดำเนินงานให้ สามารถลดความสูญเปล่าหรือเพิ่มผลิตภาพได้ไม่น้อยกว่า 10 %
 • บุคลากรของสถานประกอบการมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา/ลดความสูญเปล่าได้ด้วยตนเอง
 • สถานประกอบการมีแนวทางในการพัฒนาขยายผลไปทั่วโรงงาน และสู่โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ
 • ลูกค้ามีความพึงพอใจในแนวทางการปัญหาที่เกิดอย่างเป็นระบบ
  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ
 • ต้องเป็น SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ขนาดเล็ก/กลาง (ระดับ Tier2 Tier 3 ลงไป) หากเป็นบริษัทร่วมทุนต่างประเทศ ฝ่ายไทยต้องถือหุ้นมากกว่า 60%
 • ผู้บริหารสูงสุดมีความตั้งใจจริง และมุ่งมั่นในการพัฒนาสถานประกอบการของตนเอง
 • มีความสามารถในการรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมทั้งหมด
 • มีบุคลากร ทีมงานที่พร้อมที่จะเรียนรู้ และสามารถขับเคลื่อนให้กิจกรรมสามารถดำเนินไปได้ตลอดระยะเวลา 6 เดือน
 • หากเกิดปัญหาระหว่างการดำเนินกิจกรรม อันเนื่องมาจากสถานประกอบการไม่มีความพร้อม หรือที่ปรึกษาไม่ได้รับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม สถาบันยานยนต์จะยุติการดำเนินกิจกรรม และดำเนินการติด Black List การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆกับทางสถาบันยานยนต์ทันที

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครขอเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
คุณกัญจน์รัศม์ เกิดทรัพย์ แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ
Tel: 02-712-2414 ext. 6709 Fax: 02-712-2415
E-mail: kancharas@thaiauto.or.th

เพิ่มเพื่อน


PDF รายละเอียดกิจกรรม LRP

PDF ใบสมัครการบริการให้คำปรึกษาแนะนำ LRP 
เพิ่มเติม