Follow

Show

หลักสูตรการบริหารการผลิตสําหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมยานยนต์

หลักสูตรการบริหารการผลิตสําหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมยานยนต์
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการการบริหารการผลิต
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงหลักการและเครื่องมือสำคัญที่สามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผน การควบคุมและการประเมินผลการผลิต
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงหลักการและวิธีการการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
หัวข้อการฝึกอบรม
 • แนวความคิดการบริหารการผลิต
 • ประสิทธิภาพการผลิต
 • การวางแผนการผลิตขั้นพื้นฐาน
  • การศึกษาเวลามาตรฐาน
  • การวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • การควบคุมการผลิต
  • ขั้นตอนการควบคุมการผลิต
  • เครื่องมือในการควบคุมการผลิต
  • การควบคุมการผลิตด้วยสื่อสายตา
 • การประเมินผลการผลิต
  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
  • เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 • การปรับปรุงโดยการแก้ปัญหาด้วยทีม
 • บทสรุป ถาม-ตอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
 • มีความเข้าใจในหลักการสำคัญและจำเป็นต่อการการบริหารการผลิต
 • สามารถนำเครื่องมือและวิธีการการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

วันที่อบรม
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 จำนวน 2 วัน

ผู้ควรเข้ารับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ, Supervisor, Leader, หรือ บุคคลที่สนใจ

ท่านสามารถดูวันเวลาการอบรมและรายละเอียดหลักสูตรของสถาบันยานยนต์ทั้งหมดได้ โดย คลิ๊กดูจากตารางการจัดฝึกอบรม
หรือสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ คุณสุวรรณ,คุณศุกลรัตน์,คุณธานินทร์ Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

เพิ่มเพื่อน


PDF รายละเอียดและใบสมัคร

PDF ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
เพิ่มเติม