Automotive Summit 2018
“Automation และ Robotic ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”

นโยบายของรัฐบาลนั้นมีความประสงค์ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยผ่านนโยบาย Industry 4.0 ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและให้บริการ อาทิ

โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์เข้าสู่ยุคของ Industry 4.0 นั้นนับจากนี้จะมีการพัฒนาการไปสู่การใช้ระบบ Automation และ Robotic มากขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องทำความเข้าใจ มีการปรับตัวและมีมาตรการมารองรับอย่างเหมาะสมและทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ รวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ขณะที่งานสัมมนา Automotive Summit ก็เป็นหนึ่งในเวทีที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานการศึกษา และผู้สนใจ ผ่านทางวิทยากรผู้ชำนาญการที่เกี่ยวข้อง โดยในงาน Automotive Summit 2018 นี้นั้นทางเราได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ อาทิ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานเฉพาะทางที่พัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ตัวแทนผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้าน Automation และ Robotic โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

แนวคิด แนวโน้มและการประยุกต์ใช้ Automation และ Robotic ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
วันและเวลา วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.30 น.
สถานที่ ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 202-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ร่วมจัดโดย

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

หมายเหตุ