Follow

Show

การบริการฝึกอบรม


เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าใจเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า...

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าใจเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เข้าใจระบบส่งกำลังสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า...

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าใจเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และเข้าใจการทำงานของระบบจัดการแบตเตอรี่...

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าใจเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เข้าใจการทำงานของสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า...

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจแนวโน้มของการพัฒนาโลหะน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิตในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่...

เพื่อให้ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้าใจระบบที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ในยานยนต์ไฟฟ้า ความปลอดภัยในการทำงานระบบไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับภาคการผลิต...

เพื่อให้ผู้เข้าใจระบบที่เกี่ยวของกับระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า และสร้างองค์ความรู้เรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับภาคการผลิต...