Thailand Automotive Institute

บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ยานยนต์

ลำดับที่ รายการ มาตรฐานอ้าง จำนวนวัน
ทดสอบ
หมายเหตุ
1 2315-2551 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดเฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 4 30
2 2320-2552 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงเฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 30
3 2335-2558 รถยนต์นั่งที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือรถไฮบริดจ์ และ ยานยนต์ ประเภท M1 N1 ที่ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า : สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลือง เชื้อเพลิง-พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า 2-4 ขี้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ต้องทดสอบ
4 2350-2551 ,2915-2561 รถจักรยานยนต์
- ข้อที่ 3.2, ข้อที่ 3.3 และ ข้อที่ 3.4 2-4 ขี้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ต้องทดสอบ
- ข้อที่ 3.5 สารมลพิษไอระเหย (SHED) 2
5 2540-2554 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
-ลักษณะที่ 1-3 2-4 ขี้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ต้องทดสอบ
- ลักษณะที่ 4 3-10
6 2550-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ แบบจุดระเบิดด้วยการอัด 2-4 ขี้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ต้องทดสอบ
7 2555-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง 2-4 ขี้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ต้องทดสอบ
8 787-2551 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ 25
9 1250-2542 สายคันเร่งรถยนต์ 5
10 1265-2537 ฝาหม้อน้ำรถยนต์. ประเภทของมาตรฐาน 7
11 340-2538 ท่อไอเสียรถยนต์ 5* *ไม่รวมการเตรียมตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์กรณีไม่มีตัวอย่างวัสดุ
12 341-2543 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ 5* *ไม่รวมการเตรียมตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์กรณีไม่มีตัวอย่างวัสดุ
13 2602-2556 กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์ (Annex 4/5/6) (14* / 5 /14 *) *ไม่รวมการเตรียมอุปกรณ์ติดตั้ง รายการศีรษะทดสอบ กรณีใช้ตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์
14 2718-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง 3
15 2719-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์ และส่วนพ่วง 3-5
16 2720-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์ และโมเปด 3
17 2721-2560 เสียงจากยางล้อที่สัมผัสถนนการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน (RRC) 3
จำนวนวันทดสอบ หมายรวมถึง
การเตรียมตัวอย่างก่อนการทดสอบ
การปรับสภาพตัวอย่างทดสอบ ก่อน/หลัง การทดสอบ
การติดตั้ง/ถอดตัวอย่าง