Thailand Automotive Institute

รายชื่อเครื่องทดสอบที่จัดซื้องบประมาณ 2549

1. รายการเครื่องมือทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ตามมาตรฐาน ECE R43 Series2 / มอก. 195-2543 มีดังต่อไปนี้
ลำดับ อุปกรณ์ / เครื่องมือ รูป รายการ การทดสอบ ประเภทชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ / มาตรฐาน ราคาค่าบริการ
1 1. ค้อน มวล 75 g รัศมีความโค้ง 0.2? 0.05 mm
2. เครื่องพิมพ์เขียวสำหรับ
เครื่องทดสอบการแตก
 ลักษณะการแตก  กระจกกันลมหน้า -
2  เครื่องทดสอบความทนการ
กระแทก
 ความแข็งแรงทางกล  กระจกหลายชั้น
กระจกเหนียว และกระจก
พลาสติก/ชิ้นส่วนยานยนต์
-
3 เครื่องทดสอบการกระ
แทกโดยศรีษะทดสอบ
โดยไม่มีเครื่องวัดความหน่วง
-  กระจกกันลมหน้า
กระจกหลายชั้น
กระจกกึ่งพลาสติก
และกระจกพลาสติกแบบแข็ง
ที่ไม่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า
-
4 เครื่องทดสอบความ
ต้านทานการขัดถู
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม กระจกกันลมหน้า /ชิ้นส่วน
ยานยนต์
-
5 เครื่องทดสอบความทน
อุณหภูมิสูง
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม
(ต่อ)
กระจกหลายชั้น หรือกระจก
กึ่งพลาสติก/ชิ้นส่วนยานยนต์
-
6 เครื่องทดสอบความทนรังสี UV - กระจกหลายชั้น กระจกกึ่ง
พลาสติก หรือกระจก
เคลือบด้วยพลาสติก/ชิ้น
ส่วนยานยนต์
-
7 เครื่องทดสอบความทนความชื้น - กระจกหลายชั้น กระจกกึ่ง
พลาสติก หรือกระจกเคลือบ
ด้วยพลาสติก และกระจก
พลาสติกแบบแข็ง/ชิ้นส่วน
ยานยนต์
-
8 เครื่องทดสอบความทนการจำลองสภาพอากาศ (XENON ATLAS) - กระจกพลาสติกนิรภัย/ชิ้นส่วน
ยานยนต์
-
9 การส่งผ่านแสง (LIGHT TRANSMITION) การมองเห็น กระจกนิรภัย -
10 การเห็นภาพเพี้ยน (Obtical Distortion )
- กระจกกันลมหน้า -
11 การเห็นภาพทุติยภูมิ
(Double Image Test Light source)

- กระจกนิรภัย -
2. รายการเครื่องมือทดสอบมลพิษไอเสียรถจักรยานยนต์ตาม มาตรฐาน Euro III / มอก. 2130-2545 มีดังต่อไปนี้
ลำดับ อุปกรณ์ / เครื่องมือ รูป รายการ การทดสอบ ประเภทชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ที่
ทดสอบ / มาตรฐาน
ราคาค่าบริการ
1 ระบบประมวลผล และควบ
คุมการขับขี่ของการทดสอบ
มลพิษไอเสียรถจักรยานยนต์
มลพิษไอเสียรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ -