Follow

Show

Motivation and Conscious Mind for Working by 7 Q

หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 7 Q
(Motivation and Conscious Mind for Working by 7 Q )

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งผลให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วย การพัฒนาระดับความสามารถใน 7 ด้าน ที่สำคัญ (7Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรทุกระดับ โดยการทำให้บุคลากรมี 7Q ที่สูงขึ้น การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจตามแนวทาง 7Q นั้น จะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง นั่นก็หมายความว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานของบุคลากรด้วย7Q เป็นการตอบโจทย์ของทุกองค์กรเพื่อการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคลลให้มีความสุขและความสำเร็จในการทำงานอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจความสามารถทั้ง7ด้าน
 • สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาตนเองเพื่อการใช้ชีวิตและการทำงาน
 • สร้างมุมมองการอยู่และทำงานร่วมกันด้วยความแตกต่างที่ไม่แตกแยก
 • สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและบุคลิกภาพตนเองไปในทิศทางที่เป็นบวก
 • เข้าใจและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้น
หัวข้อในหลักสูตร
 1. ความหมายความสามารถทั้ง 7 ด้าน (IQ,EQ,AQ,CQ,MQ,PQ,SQ)
 2. ผลกระทบของ 7Q ต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
 3. การพัฒนาความสามารถทั้ง 7 ด้าน (7Q)ให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง
 4. การเข้าใจตนเองและผู้อื่นในการอยู่และทำงานร่วมกัน
 5. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและบุคลิกภาพไปในทางบวก
 6. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อทีมที่ดี
 7. การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
 8. การสร้างวัฒนธรรมการทำงานดีต่อตนเองและองค์กร

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย กิจกรรมกลุ่มและเกมเพื่อการเรียนรู้ Work shop และการนำเสนออภิปรายรายบุคคลและกลุ่ม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน