ตารางการปฏิบัติงานห้องทดสอบ
เลือกประเภทงานทดสอบ
  ห้องปฏิบัติการว่าง
  ห้องปฏิบัติการรับงานทดสอบเพิ่มได้
  ห้องปฏิบ้ติการเต็ม