แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สถาบันยานยนต์ (www.thaiauto.or.th)

* Required

การประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจ การใช้บริการเว็บไซต์สถาบันยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่าง

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงหรือตรงตามความคิดของท่าน

1) เนื้อหามีประโยชน์ เป็นแหล่งความรู้ และสืบค้นข้อมูลได้
2) เนื้อหาน่าสนใจ
3) เนื้อหากระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
4) ค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
5) เนื้อหาและข้อมูลโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจ

1) จัดรูปแบบเว็บ (lay-out) น่าสนใจ สวยงาม
2) การ load ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว
3) ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด)
4) ภาพประกอบทำให้เกิดความน่าสนใจ
5) ความพึงพอใจในรูปแบบโดยรวมที่นำเสนอ

1) ระบบฐานข้อมูลจัดเรียงได้สนใจและน่าติดตาม
2) สามารถค้นข้อมูลที่ท่านต้องการได้
3) ข้อมูลที่รวบรวมให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
4) หลังจากใช้ระบบฐานข้อมูล ทำให้ท่านได้รับรู้เรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ มากขึ้น