Follow

Show

Why-Why Analysis

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ Why-Why Analysis
(Why-Why Analysis)

หลักการและเหตุผล
ในการบริหารงาน หรือการทำงานย่อมเกิดปัญหามากมาย และได้มีความพยายามขจัดและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่มักพบว่า บ่อยครั้งที่ปัญหาเดิม มักเกิดขึ้นซ้ำในภายหลัง แสดงว่าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Problem Solving) ไม่สัมฤทธิ์ผล โดยเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุมีหลายวิธี แต่ที่ได้รับความนิยม คือ Cause-Effect Diagram และ Why – Why Analysis ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างแนวความคิดและมีหลักในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอย่างมีที่มาที่ไป (แทนการใช้แต่ความรู้สึกหรือมุมมองเดิมๆ แต่เพียงผิวเผิน) ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action)” และ “ปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action)”

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและผลโดย Why-Why Analysis
ผลที่จะได้รับจาการฝึกอบรม
 • แนวคิดของปัญหาและการสืบอาการของปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าอย่างมีระบบ
 • สามารถนำเครื่องมือCE Diagram & Why- Why Analysis ไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม
หัวข้อการฝึกอบรม
 • บทสรุปเกี่ยวกับปัญหาและความเบี่ยงเบน
 • ประเภทของปัญหา
  • การสืบเบาะแสของปัญหา
 • แนวความคิดการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (RCA)
 • ความหมายและประเภทของ Why-Why Analysis
  • การมองจากสภาพที่ควรจะเป็น
  • การมองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี
 • Workshop (เน้นขั้นตอนการวิเคราะห์)
 • ข้อควรระวังในการทำ Why-Why Analysis
 • บทสรุป ถาม-ตอบ
วิธีการฝึกอบรม : การบรรยาย กรณีศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ, Supervisor, Leader, Section Manager, หรือผู้เกี่ยวข้องกับระบบงาน

ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน