Follow

Show

Statistical Process Control Requirement and Implement

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2
Statistical Process Control Requirement and Implement 2edition

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง แต่ขณะเดียวกันจะต้องลดราคาขายลง เพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น ดังนั้น การอยู่รอดของผู้ประกอบการ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

วัตถุประสงค์
การบริหารระบบการผลิตโดยมุ่งให้ผู้ปฏิบัติ และหัวหน้างานได้จัดเก็บข้อมูล เฝ้าติดตามและวัดผลดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน แต่ละกิจกรรม โดยการนำการควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการ ซึ่งเป็นหลักการบริหารระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กรโดยรวมทั้งหมด ระหว่างผู้ส่งมอบ, ผู้ผลิต, พนักงาน, เครื่องจักรอุปกรณ์ วัตถุดิบ วิธีการทำงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในเชิงการป้องกันมากกว่าการตรวจจับความ ไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์ และ/หรือกระบวนการ ดังนั้น ฝ่ายบริหาร และ ผู้ปฏิบัติต้องมีความเข้าใจในการเลือกเครื่องมือสถิติ (SPC) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

หัวข้อการฝึกอบรม
  • แนะนำระบบการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
  • เทคนิคการใช้แผนภูมิควบคุมแบบวัดค่า (Variable Chart) เช่น แผนภูมิ Xค่าเฉลี่ย-ค่าพิสัยและการนำไปปฏิบัติ
  • กรณีศึกษาและเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ หรือปฏิบัติ
  • ข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute Chart) คืออะไร และนำแผนภูมิ ควบคุมไปใช้เพื่อควบคุมกระบวนการได้อย่างไร และการนำไปใช้ควบคุมกระบวนการอย่างไร
  • รายละเอียดแผนภูมิอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ในสภาวะกรณีพิเศษ เช่น Probability base chart ซึ่งเหมาะสำหรับระบบการผลิตที่เป็น JIT, TPS และ Lean Manufacture ซึ่งมีปัญหาในการใช้แผนภูมิควบคุม ความผันแปร (Variation) สาเหตุพิเศษและธรรมชาติ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  • ฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่าย/แผนกต่างๆ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลและทำรายงานผลสถิติ ทั้งนี้ควรประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เป็นต้น

ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน