Follow

Show

Risk-Based Thinking for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016

ความคิดบนความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016
Risk-Based Thinking for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016

หลักการและเหตุผล
การคิดแบบฐานความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรได้ทราบปัจจัยต่างๆที่จะไม่เป็นเหตุให้กระบวนการและระบบบริหารคุณภาพขององค์กรมีผลลัพธ์ที่เบี่ยงเบนไปจากผลที่ได้คาดหวังหรือวางแผนไว้ ซึ่งวิธีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและโอกาสนั้น ข้อกำหนดของ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า องค์กรจะต้องดำเนินการด้วยวิธีใดเป็นการเฉพาะ ดังนั้น หลักสูตรฝึกอบรมนี้จึงมุ่งเน้นวิธีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม และเป็นวิธีการที่ยอมรับโดยสากลหรือสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 ให้มากที่สุด เพื่อให้ได้มาตรการป้องกันในการลดผลกระทบในทางลบ และเพื่อให้ได้ใช้โอกาสที่มีได้อย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึง
 • ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Risk-Based Thinking มากำหนด Preventive Action และการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 • ระบบและเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเมิน และการจัดการความเสี่ยง/โอกาส
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม
 • รับทราบและเข้าใจในรายละเอียดของข้อกำหนดของ Risk-Based Thinking ใน ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 ผ่านการอธิบายโดยที่ปรึกษาพร้อมทั้งตัวอย่างประกอบคำบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และการร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างการฝึกอบรม
 • การทำให้ทราบ Inputs สำหรับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
 • การประยุกต์ระบบการประเมินความเสี่ยงที่สากลยอมรับ
 • การนำความเสี่ยงและโอกาสที่ได้จากการประเมินมากำหนด Preventive Action เพื่อขจัด potential nonconformities
 • การบูรณาการผลจากการ Addressing the risks/opportunities เข้ากับกระบวนการต่างๆ เช่น การตลาด การขาย การออกแบบและพัฒนา การจัดซื้อ และการผลิต
หัวข้อการฝึกอบรม
 • ข้อกำหนดว่าด้วย Addressing the risks/opportunities
 • การประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์ระบบการวัดกับเครื่องมือตรวจวัด หรือผลิตภัณฑ์
 • การกำหนด Inputs สำหรับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
 • เทคนิคการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
 • การกำหนด Actions จากการกำหนดความเสี่ยงและโอกาส

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
QMR ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน