Follow

Show

Quality Awareness

จิตสำนึกด้านคุณภาพ
(Quality Awareness)

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจหลักการ แนวความคิด มุมมองทางด้านคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต และ ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของแต่ละส่วนงานและต่อธุรกิจ
 • เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางในการนำหลักการทางด้านคุณภาพและ มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการภายใน และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผลได้
 • เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการและเทคนิคในภาพรวมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมงานประจำด้วยตนเอง
หัวข้อการฝึกอบรม
 • แนวคิดของคุณภาพในโลกแห่งการแข่งขัน
 • การประกันคุณภาพ
 • การบริหารคุณภาพ
 • แนวคิดของลูกค้า (กลยุทธ์เพื่อสร้างความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน)
 • การสร้างความพอใจให้กับลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก
 • แนวทางการสร้างความตระหนักในคุณภาพ
 • การบริหารให้เกิดการควบคุมงานด้วยตนเอง
 • การกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 • สรุป/ตอบข้อซักถาม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ, Supervisor, Leader, Section หรือผู้เกี่ยวข้องกับระบบงาน

ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน