Follow

Show

Problem Solving by 8D

หลักสูตรกระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D
(Problem Solving by 8D)

หลักการและเหตุผล
การจัดการและการแก้ปัญหาในงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มิฉะนั้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอาจขยายความรุนแรงหรือกลับมาเกิดซ้ำอีก หลักสูตรนี้เน้นสร้างกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบขั้นต่อขั้น ทันทีที่พบปัญหาโดยเน้นการป้องกันการเกิดซ้ำ ปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action)” และ “ปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action)” ตามแนวทางของ 8 D รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนาความสามารถพนักงาน เชิงระบบ ให้พนักงานแสดงความคิด หรือสร้างสรรค์ ในการบ่งชี้ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
เข้าใจถึงกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนด้วย 8D ทั้งในภาคทฤษฏี และ ในเชิงประยุกต์ใช้กับงานจริง

หัวข้อการฝึกอบรม
 • แนวความคิดการแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 • ประเภทปัญหาและแนวทางวิเคราะห์
 • หลักการ 5 Why ที่มาและความจำเป็น
 • เครื่องมืออย่างง่ายในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น พาเรโต, แผนภาพก้างปลา, Why-why Analysis
 • กระบวนการแก้ปัญหา 8D
  • จัดตั้งทีมงาน
  • ทำการศึกษาสภาพปัญหา
  • ทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • ทำการระบุพร้อมพิสูจน์สาเหตุรากเหง้า พร้อมระบุจุดหลบหนี
  • ทำการเลือกและทวนสอบมาตรการแก้ไขปัญหาสำหรับสาเหตุรากเหง้าและจุดหลบหนี
  • ทำการประยุกต์และทดสอบผลของมาตรการแก้ไขปัญหา
  • ทำการป้องกันการเกิดซ้ำ
  • การให้การยอมรับต่อทีมงานและรายบุคคลผู้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
 • บทสรุป ถาม-ตอบ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 • เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ, Supervisor, Leader หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับระบบงาน
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน (การฝึกอบรมทฤษฏี 1 วัน, การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน)